Debatt

Använd Sveriges plats i Säkerhetsrådet till ett globalt initiativ för minskad kött- och mjölkkonsumtion.

Halten koldioxid i atmosfären ökade med rekordfart under 2016 och miljöexperten Johan Rockström säger att mycket tyder på att naturens förmåga att själv ta upp koldioxid börjar gå ned. Därför är det hög tid för att ta ett globalt initiativ för att minska animaliekonsumtionen, på motsvarande sätt som regeringen anordnade en FN-konferens om problemet med plast i haven.

Det stora klimatproblemet med kött och mjölk är att den mark som används för att producera animalier förhindrar att denna mark används till att binda in koldioxid i form av växande träd och skog. Detta är nämligen ett av de billigaste sätten att minska halten koldioxid i atmosfären. Omkring en tredjedel av de betesmarker i världen som idag används för nötkött- och mjölkproduktion var en gång täckt av naturskog som inte bara lagrade in mycket koldioxid utan även var rik på biologisk mångfald. Om vi som klimatåtgärd lät dessa marker återgå till skog skulle 450 miljarder ton koldioxid bindas in från atmosfären. Detta motsvarar cirka 15 års utsläpp från all fossilbränsleanvändning i världen.

I den nya rapporten "Appetite for Destruction" från WWF konstaterar rapportförfattarna att världen konsumerar mer animaliskt protein än den behöver och det har en förödande effekt på naturen. I motsats till vad som ofta hävdas i debatten i Sverige, där köttkonsumtion felaktigt ses som en garant för biologisk mångfald, rapporterar WWF att köttindustrin orsakar 60 procent av förlusten av biologisk mångfald.

Världen behöver ett samlat grepp i FN:s regi för att få makthavare världen över att arbeta för ett proteinskifte bort från kött och mjölk till vegetabilier. På samma sätt som regeringen tidigare i år anordnade en FN-konferens om haven kan man initiera en global kampanj för vegonorm. Sverige sitter med i FN:s Säkerhetsråd och kan tala så att de allra mäktigaste lyssnar. Kampen mot klimatförändringarna är långt ifrån över. Ju längre vi väntar med åtgärder desto svårare kommer klimatproblemen att bli.