Debatt Regeringens vårbudget skadar miljövänliga växtbaserade livsmedelsföretag.

Den 18 april lämnade regeringen vårbudgeten till riksdagen. Ordet "miljö" används 264 gånger och ordet "hållbar" används 195 gånger, men ordet "kött" används bara en enda gång och då i ett positivt sammanhang, trots att flera av Sveriges värsta miljöpåfrestningar är kopplad till konsumtion av kött. Klimatet, Östersjön och den biologiska mångfalden tillhör budgetens stora förlorare.

Regeringen påstår sig satsa på miljövänligt och hållbart företagande men lyckas att med kirurgisk precision undgå att nämna de svenska växtbaserade livsmedelsföretagen i budgeten. Inte en enda statlig skattekrona satsas på dem. Det är oerhört allvarligt ur miljösynpunkt.

Av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser står maten vi äter för ungefär en tredjedel. Av den tredjedelen kommer 75 procent av utsläppen från animalisk produktion. Mot bakgrund av det har Sveriges Lantbruksuniversitet startat ett forskningsprojekt om köttskatt som finansieras av Naturvårdsverket och beräknas vara klart till december 2018. Kunskap från sådan forskning bör regeringen dra nytta av när ekonomiska klimatstyrmedel utformas.

Övergödningen är ett av de största problemen i Östersjön idag och hela havet visar tecken på storskalig övergödning. Sverige står för en betydande del. Övergödningen kommer mestadels från jordbrukets kväve- och fosforläckage. Det centrala problemet är den stora svenska köttkonsumtionen, eftersom huvuddelen av den svenska åkermarken används till foderodling.

Enligt Världsnaturfondens globala miljöredogörelse Living Planet 2016 har det svenska ekologiska fotavtrycket per person ökat kraftigt. Skulle alla leva som vi i Sverige skulle det i dag krävas 4,2 jordklot, vilket är en ökning med ett halvt jordklot sedan 2014. När det ekologiska fotavtrycket växer, minskar den biologiska mångfalden. Populationerna av fisk, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler har minskat med 58 procent sedan 1970, enligt rapporten.

Det är politikens uppgift att skapa goda konkurrensvillkor för en hållbar ekonomi, hållbar tillväxt och hållbara arbetstillfällen, inte att stoppa denna utveckling. Vi hoppas att regeringen gör om och gör rätt i höstbudgeten och då äntligen inkluderar styrmedel för att stimulera hållbara växtbaserade livsmedelsföretag och pressa tillbaka den miljöskadliga köttkonsumtionen.