Det byggs mycket i en del kommuner i Kalmar län. Enligt vissa kommunledningar finns det stor efterfrågan på boende. Det finns också uttalade intressen för att äldre personer som sitter i villor och större bostadsrätter skall sälja av dessa och flytta till andra boenden. Problemet är att kostnadsökningarna vid sådana flyttningar är avsevärda och intresset är därför lågt.

SPF Seniorerna i Kalmar län har vid olika tillfällen påpekat att det finns ett antal hinder som motverkar en större rörlighet på bostadsmarknaden vad avser äldre personer. Ett sådant betydande hinder är den så kallade flyttskatten som tillsammans med miljöbesiktningsavgifter och annat kraftfullt motverkar förutsättningarna för en större rörlighet på bostadsmarknaden.

Ett annat förhållande gäller tillgången och utformningen av framtida trygghetsboenden och det inflytande som äldre vill ha vid en förändring av sitt boende. Det finns dock goda exempel, bland annat från Västervik där en representant från pensionärsrådet aktivt deltar i planarbete för kommande trygghets- och äldre boenden.

Många äldre personer har kunskap och erfarenhet av byggande och det behov som finns för boendet för äldre, något som borde användas i betydligt större utsträckning från de kommunala planerarna.

När det gäller framtida trygghetsbostäder bör man i planeringen för dessa utröna vilka tekniska hjälpmedel som med lätthet skulle kunna installeras och finnas tillgängliga, allt i avseende att förenkla och förbättra för äldre i en sådan boendeform. Trygghetsboende skulle kunna bli ett alternativ för många i stället för vård och omsorgsboende, något som också skulle kunna medverka till en större valfrihet i boendet för många äldre.

Vill man åstadkomma en större rörlighet på bostadsmarknaden krävs mer än några uttalade önskemål. Det krävs förändringar i planeringsarbetet och borttagande av ett antal ekonomiska hinder.