Ledare De kommunala bolagen är frekvent föremål för debatt i Västervik. Det är inte bara här diskussionen förs kring principiella problem runt bolagen. I en rapport (2014:6) från Linköpings Universitet - Centrum för kommunstrategiska studier - presenteras och diskuteras ett antal vanliga dilemman kring styrningen av bolagen.

Frånsett problem med konkurrens med det privata näringslivet och gråzoner avseende skatteplanering och vinstöverföring finns det rena demokratiska bekymmer med bolagen.

I studien framkommer att kommunfullmäktigeledamöter ofta tycker att de kommunala bolagen diskuteras för lite i fullmäktige. Vidare vill de ha en bättre återkoppling till fullmäktige avseende lekmannarevisorernas granskning av bolagen. Det framkom också att fullmäktigeledamöter hade bristande kunskaper om hur insynen i bolagen fungerar, samtidigt som andra undersökningar visar på faktiska brister i insynen och offentlighetsprincipen. Relaterat till den bristande insynen visar rapporten på en bristande medvetenhet kring risken för korruption hos bolagens företrädare.

Studien uppmärksammar behovet av att styrelserna behöver tillsättas mer transparent och präglas av större fokus på kompetens. I många kommuner präglas det kommunala livet av att det är en mindre mängd personer som sitter på många positioner. Det kan ha fördelar men ger också större risk att man sitter på "dubbla stolar", det vill säga på olämpliga kombinationer av uppdrag. Det leder enligt rapporten till sämre insyn och svårare ansvarsutkrävande.

Fullmäktige har ett ägaransvar över styrningen av de kommunala bolagen. Sedan 2013 har dessutom kommunstyrelsen en förstärkt uppsiktsplikt över bolagen. Det innebär, enligt rapportförfattarna, att kommunstyrelsen årligen ska pröva om bolagets verksamhet är förenlig med de ändamål som fastställts för dem. Samt att kontrollera att bolagen håller sig inom de kommunala befogenheterna.

Här finns flera lojalitetskonflikter att ta hänsyn till när man utser en bolagsstyrelse. En styrelseledamot i bolaget förväntas nämligen att agera utifrån bolagets bästa. Helst ska alltså inte bolagsstyrelserna bemannas av kommunpolitiker. I synnerhet inte av personer som samtidigt sitter i kommunstyrelsen.

Det är gott om fullmäktigeledamöter i Västerviks kommuns bolagsstyrelser. Det är ett bekymmer. En snabb titt i kommunstyrelsen ger vid handen att det i Tjustfastigheter, Bostadsbolaget och Västervik Resort finns ledamöter som även sitter i kommunstyrelsen. I det sistnämnda en handfull personer.

Västervik Framåt avviker. I detta bolag har man valt en styrelse helt utan kommunpolitiker. Det är i sammanhanget utmärkt. Dock komplicerad bilden av kommunens ägarstiftelse för bolaget. Här sitter endast kommunstyrelsens ordförande och vice ordföranden.

Kommunen behöver bli bättre på att tillsätta, informera och utbilda styrelseledamöter i bolagen. Och det behöver kontrolleras och följas upp att personer inte sitter på flera stolar och granskar sig själva.