LRF, vindlobbyn och miljörörelser sprider demagogi om vindkraft. Tyst gratis vind som producerar ren energi och är lösningen på klimathotet. Så låter det ofta. Det behövs en motbild och det var vad föreningen VIT, Vindskydd i Tjust, bjöd på i Gamleby Folkhögskola lördagen den 22 januari. Mer än 50 åhörare hade samlats när docent Bertil Persson från riksföreningen FSL, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, berättade om hur det är att vara granne med vindkraftverk.

Politiker är ofta dåligt pålästa, ibland naiva, och deras beslut blir till en mardröm för närboende, för landskapet och för hela kommunen. Alla politiker i kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden hade fått en personlig inbjudan. En kom. Det var Mariann Gustafsson i Odensvi. De övriga demonstrerade sitt ointresse för den största infrastruktursatsningen i Tjustbygdens tusenåriga historia.

Chefen för samhällsutveckling Bruno Nilsson och Erik Andersson, kommunens nye planarkitekt, redogjorde för arbetet med vindbruks- och översiktsplanen.

Förre centergruppledaren, riksdagsmannen och Gamlebybon Agne Hansson argumenterade som åhörare för sin politiska inställning till vindkraftens nytta. Han är numera vindkraftsamordnare för sydöstra Sverige. Det var han som snubblade på ordet om.

Regeringsöverenskommelsen baseras på förutsättningen, att vindkraft tränger undan fossilbaserad el-energi. Om så sker räddar vi jordens klimat. Men det gör den inte. Svensk el producerades första veckan i år av:

Kärnkraft 47 procent

Vattenkraft 38 procent

Värmekraft 12 procent

Vindkraft 3 procent

Av värmekraften kommer det mesta från bioeldade kraftvärmeverk. Svensk el är till 98 procent koldioxidfri. Vindkraft förbättrar inte det, snarare tvärt om.

I Finland bygger man nu ett kärnkraftverk och skall bygga två till. I Tyskland bygger man världens största fossileldade kraftverk med gas från Ryssland, och man har beslutat att bygga nya kärnkraftverk. I Danmark har det inte byggts ett landbaserat vindkraftverk sedan år 2003 när miljödomstolarna skärpte tonen och bidragen minskade. Dansk vindkraftindustri är i kris och avskedar nu 3 000 man.

Nyttan med svensk vindkraft bygger på vilseledande demagogi vilket allt fler börjar inse. Förlorarna blir grannarna till vindverken som får betala med ödelagd livsmiljö och sänkta värden på fastigheter och mark, allmänheten som får sina ströv- och bärmarker avlysta, bygdens näringsliv, särskilt besöksnäringen genom minskad inflyttning och attraktion. När medborgarna inte kan se samhällsnyttan finns ingen vilja till uppoffring och försakelse.

Alla, till och med vindkraftvännen Anders Wijkman, är ense om att vindkraft kommer att höja vårt elpris med 6-8 öre per kWh. 7 öre x 110 TWh = 8 miljarder kronor varje år. Det blir inga 80 kronor som Agne Hansson nämnde utan snarare 1000 kronor på varje svensk, barn och gammal. Tag fram din elräkning och räkna själv.

Men det stannar inte vid det. Livsmedel, transporter, kontor och lokaler, allt blir dyrare på grund av högre elpris som vi alla får betala med högre pris på varor och tjänster.

Miljörörelser springer ofta iväg dit hjärtat pekar och skrämsel är ingen bra kompass. Efter en tid når förnuftet ifatt. Satsningen på etanol i tanken var ett gigantiskt politiskt misstag. Svensk vindkraft har blivit en politisk felsatsning av samma art. Professor Ulf Lindblom Chalmers skriver att "Vindkraft är en gökunge i energiboet".

VIT anser, att OM vindkraft inte kan undvikas på grund av politisk prestige så skall:

- inga vindkraftverk byggas i kommunen innan det finns en godkänd vindbruksplan.

- ett minimiavstånd till närmaste bostad på 2 km gälla.

- regler finnas för hur minskade fastighetsvärden skall kompenseras.

Den uppmaningen riktar vi till Västerviks kommunpolitiker som, med ett enda undantag, visade ett totalt ointresse när VIT bjöd in till föredrag och debatt om vindkraft i Tjust.