Det var i april i år som IVO – Inspektionen för vård och omsorg – fick in tre klagomål gällande ett omhändertaget barn. Enligt klagomålen ska barnet ha hämtats hos en släkting av polis på uppdrag av socialtjänsten i Västerviks kommun. Av klagomålen framgår det att barnet rymt från en förälder och att barnet efter omhändertagandet placerats på ett HVB-hem. Enligt de inkomna klagomålen till IVO ska socialtjänsten ha agerat fel, bland annat på grund av att den andra föräldern inte informerats trots delad vårdnad och att socialen inte utrett om det funnits ett bättre alternativ för barnet än att bo på ett HVB-hem.

I IVO:s beslut står att de har granskat socialtjänstens agerande genom dokumentation över deras utredning av barnet. IVO bedömer att socialtjänsten i Västervik har följt gällande bestämmelser och de menar att barnet självt fått vara delaktig och fått sina synpunkter åhörda. Ärendet är nu avslutat.