Det är ett omtalat och omstritt projekt som just nu ligger ute till granskning. Fram till den 27 oktober kan berörda parter komma in med synpunkter på förslaget till ny detaljplan.

För ett år sedan var planförslaget ute för samråd. Då var flera grannar till vattentornet kritiska till planerna. Trots kritiken så har inte mycket ändrats i det förslag som ligger ute nu. Då som nu är idén att man bredvid vattentornet bygger ihop vattentornet med en ny modern huskropp.

Enligt Sofie Hjertqvist, planarkitekt på Västerviks kommun, tog man hänsyn till en del av grannarnas kritik efter ett tidigare samråd.

Artikelbild

| Kan få sällskap. Just nu pågår arbetet med en detaljplan som ska tillåta att det gamla vattentornet blir bostäder. Brevid byggnaden kommer ytterligare en huskropp att byggas.

– Då ändrade vi placeringen av den nybyggnationen så att den vänds bort från grannarna.

I grannarnas kritik återkom några punkter.

* Blir vattentornet ett höghus riskerar deras hus att tappa i värde. I samrådet skriver kommunen att i centrala lägen finns alltid en möjlighet att bebyggelse kommer att förtätas.

– Erfarenheter säger att grannfastigheterna inte tappar i värde när närområden rustas upp eller får en ny funktion.

* De närboende befarar sättningsskador när man spränger och schaktar på den bergiga tomten.

* Kan kommunen sälja marken till en privat entreprenör? Västerviks stad ska ha fått marken i gåva av drottning Kristina på 1600-talet. Enligt kommunen finns inga dokument bevarade som ställer några särskilda villkor.

* Marken är rik på uran och radon. De boende undrar om området är lämpligt för bostäder, och befarar hälsorisker för omgivningen under byggtiden. Kommunen hänvisar till en utredning som säger att marken kan bebyggas med bostäder.

Däremot finns några andra nyheter jämfört med när planerna för vattentornet visades upp förra gången. En utmaning är att bygga en modern huskropp som passar ihop med det gamla vattentornet. Nu står det i planen att nybyggnationen ska ha "hög arkitektonisk kvalitet".

Vad betyder det i praktiken?

– Det är en markering att när det söks bygglov så ska den arkitektoniska utformningen diskuteras, svarar Sofie Hjertqvist.

I planen ges också lite större flexibilitet av placeringen av nybyggnationen, för att arkitekterna ska få större frihet att hitta en optimal lösning.

När kan bygget komma igång? Entreprenören Rickard Granberg duckar för frågan.

– Jag har kommit med så många gissningar tidigare. Om det inte blir några överklaganden skulle vi med lite tur kunna komma igång under 2018.

Han har arbetat med idén i över sju år nu. Planerna har fått göras om vid flera tillfällen under resans gång. Han förklarar varför han ändå fortsatt.

– Jag tycker att det här är en så bra idé. Även om det finns en grupp som är kritiska så möts jag av mycket uppmuntran från de flesta Västerviksbor som jag möter.