Att Lundsberg är en internatskola gör förvisso att mobbning där är allvarligare än på andra skolor. Eleverna kan inte fly sina plågoandar och få föräldrarnas stöd efter skoldagens slut. Skolinspektionens tillsynsrapporter visar också att det är på kvällar och nätter i elevhemmen som övergrepp har skett.

Men tillsynsrapporterna visar också att man på Lundsberg har arbetat intensivt för att bryta traditionen av "kamratfostran" och åldershierarki bland eleverna. När Skolinspektionen trots detta stänger skolan framstår det som en oproportionerlig reaktion på helgens nollningskatastrof: Att äldre elever brände två pojkar med strykjärn är förfärligt, men hanteras rimligen genom att gärningsmännen polisanmäls och relegeras.

Stängningsbeslutet kan tolkas som att Skolinspektionen inte tror på Lundsbergs antimobbningsarbete. Att skolan bland annat har gjort personalförstärkningar, tagit fram nya ordningsregler och ändrat fördelningen av arbetsuppgifter på elevhemmen, och installerat ett särskilt system för att anmäla kränkningar skulle då bara vara kosmetiska förändringar, medan skolledningen i hemlighet uppmuntrar pennalistiskt beteende hos eleverna.

Men det finns formuleringar i tillsynsrapporterna som kritiserar fenomen på Lundsberg som inte har med mobbning, kränkningar och misshandel att göra. Det beskrivs som problem att eleverna tycker att traditionella förhållningssätt och tilltal är "artigt", och att eleverna fortsätter att säga "troman" trots ett beslut att ändra benämningen till "elevhemsrepresentant". Skolinspektionen kritiserar också personalens och elevernas oro för att de nya reglerna och arbetsfördelningen ska försämra disciplinen och ordningen, liksom att det förekommer att yngre elever frivilligt utför tjänster åt äldre.

Men att eftersträva artighet och disciplin, säga "troman" i stället för "elevhemsrepresentant" och frivilligt utföra tjänster åt äldre är inte kränkningar, det är bara konservativt. Därför väcks misstanken att Skolinspektionen använde strykjärnshändelsen som en förevändning för att få stänga Lundsberg inte för att stoppa mobbning och kränkningar, utan för att stoppa konservatism.

Misstanken stärks av en artikel av Hans Bergström, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter och engagerad i Internationella Engelska Skolan (Newsmill 21/5). Bergström påpekar att vanliga kritikpunkter när Skolinspektionen utövar tillsyn är att lärarna bestämmer hur undervisningen utformas samt att skolledning har gått för långt i att etablera ordning och respekt för skolan som arbetsplats.

Med andra ord vill Skolinspektionen se en flumskola där eleverna bestämmer över undervisningen och där kraven på disciplin inte "går för långt". Kanske vägde detta tyngre än strykjärnet när Lundsberg stängdes.