Debatt Svar på artikeln ”Sätt P för beslutet” publicerad den 18 mars.

Thomas Manfred, Göran Tejler, Ingemar Appelqvist, Mikael Funck, Bengt Arne Nordström, Kenneth Lind, företrädare för Villaägarna, som enligt uppgift ska vara politiskt obundna protesterar mot prövoperioden av p-avgiften. Det framgår inte av debattartikeln om dessa personer även protesterar mot p-skivan.

Självklart så har dessa företrädare för Villaägarna sin fulla rätt att protestera mot vilka beslut som helst, tyvärr så har de ett antal faktafel i sin debattartikel.

Att majoriteten i kommunstyrelsen skulle ha som argument att dra in pengar ifrån parkeringsavgifter till vår gemensamma välfärd är helt felaktigt. Däremot så är kärnfrågan att om inte parkeringarna kan självfinanseras från de som använder parkeringarna så får hela skattekollektivet gå in och subventionera dessa. Kommunens budget består till största delen av kostnader för vård, skola och omsorg. Är det därifrån Villaägarna vill ta resurser eller är det en skattehöjning som föreslås? Reservanterna i kommunstyrelsen har ej heller redovisat var pengarna skall tas ifrån. De förlorade intäkterna motsvarar kostnaden för 7-8 undersköterskor i äldreomsorgen.

Reglerna om att parkering enbart får ha intäkter för att reglera trafiken av trafiksäkerhetsskäl gäller på allmän plats enligt detaljplan. På kvartersmark får markägaren ta vilka avgifter den vill. I det aktuella fallet så är Stenhamra, Hamnplan, Fängelsetorget och ytan vid stationen planlagda som kvartersmark vilket gör att de domar Villaägarna hänvisar till inte är tillämpliga. Kommunen skulle i teorin kunna sälja ytorna till vem som helst som skulle kunna driva parkering på kommersiella grunder utan skattesubvention.

Fullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap. 1 § besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Vilka ärenden som omfattas av detta är till viss del en tolkningsfråga. Det är dock tydligt i praxis att kommunala avgifter med vissa undantag är en fråga för kommunfullmäktige att besluta om. Därför har också kommunens parkeringsavgifter beslutats av kommunfullmäktige när taxorna antogs i december 2018. Då beslutade kommunfullmäktige att parkeringsavgifter får tas ut på samtliga parkeringar i Västerviks citykärna.

Kommunstyrelsen är genom det av kommunfullmäktige beslutade reglementet utsedd till trafiknämnd. Kommunstyrelsen har delegerat till kommundirektören, som i sin tur har vidaredelegat till trafikingenjören, att fatta beslut om lokala trafikföreskrifter och föreskrifter enligt trafikförordningen.

Beslut om när och var en parkeringstaxa ska tillämpas är en lokal trafikföreskrift, vilket alltså är ett beslut som är delegerat till trafikingenjör att fatta. I det här fallet lyftes frågan till kommunstyrelsen i egenskap av trafiknämnd och den som har delegerat beslutanderätten. Detta är ett normalt förfarande i frågor där vägledning kan behövas. Det är upp till kommunstyrelsen att bedöma om ärendet är av en sådan karaktär att det behöver lyftas till kommunfullmäktige.