Sverigedemokraterna presenterar inför fullmäktige den 30 juni vårt förslag till budget för Västerviks kommun.

Vi kan konstatera att skola, vård och omsorg de senaste åren fått vidkännas stora nedskärningar. Prognosen för 2014 är att barn- och utbildningsnämnden kommer att göra ett underskott på fem miljoner. Även socialnämnden har stora svårigheter att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ramen. Detta trots att Västervik från och med i år gynnas av det nya systemet för kommunal skatteutjämning.

Ändå vill majoriteten under planperioden genomföra ytterligare mycket kraftiga besparingar i den kommunala verksamheten: 18,6 miljoner kronor 2016, höjt till 38,1 miljoner 2017. Än allvarligare är att kommunen håller fast vid en allt vidlyftigare invandringspolitik, som samtliga andra nio partier i fullmäktige står bakom. Vi är nu uppe i avtal på 110 kommunmottagna per år samt cirka 300 asylsökande vid Lysingsbadet varje år, varav de flesta saknar flyktingskäl enligt FN:s flyktingkonvention.

En mycket viktig åtgärd istället för ytterligare besparingar i kärnverksamheten är då att dra ned på massinvandringen till kommunen. Om avtalen med stat och migrationsverk sägs upp nu räknar vi med en besparing på sju miljoner 2015, tio miljoner 2016 och 18 miljoner 2017. Bakom detta ligger bland annat minskade kostnader för de enheter i kommunen som idag på olika sätt har att integrera de nyanlända och minskad belastning för de skolor som idag har extra kostnader med de särskilda organisationer som måste byggas och personal med särskild kompetens som måste anställas. Viktigt i sammanhanget är också det faktum att ersättningarna från staten inte täcker kommunens kostnader samt att de statliga ersättningarna för de nyanlända upphör två år efter ankomsten, varpå kommunen får ta hela kostnaden.

Därutöver minskar vi i vår budget kostnaderna för försörjningsstöd med 1,5 miljoner 2016 och 4,5 miljoner 2017, även detta till stor del genom minskad invandring. Effekten ökar ytterligare bortom planperiodens slut.

Vi ger i vår budget också ett uppdrag om effektiviserad administration med fem miljoner kronor från och med 2016. Därutöver lägger vi ett uppdrag att SFI (Svenska för invandrare) från och med 2015 måste hålla sig inom sin nettobudget från 2012, 1,8 miljoner, samt att modersmålsundervisningen effektiveras med en miljon kronor, genom till exempel samordning mellan kommuner och internetundervisning.

Totalt överför vi 2015 tio miljoner, 2016 20 miljoner och 2017 25 miljoner till kärnverksamheten. Dessa resurser skall användas till förbättringar av skola, vård och omsorg samt till nödvändiga höjningar av lärarlönerna. 2017 används därutöver fem miljoner för att då uppnå två procents överskott utan skattehöjning.

Vi förordar således en långsiktig återhämtning, som år för år leder till förstärkt kommunal kärnverksamhet, genom att ta bort kostnader för sådant som inte hör till en kommuns lagstadgade uppdrag.