Debatt Det blev en turbulent marskväll i kommunfullmäktige i Västervik. Det var inte första gången jag tjänstgjorde där. Men det var första gången jag var uppe i talarstolen och framförde min åsikt i tre nog så viktiga ärende på dagordningen, nämligen angående revisorernas berättelse, att bevilja ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisningen.

Felet hade upptäckts av kommunens ekonomichef och bilagor hade kopierats upp och som ledamot fick man ta del av dessa uppgifter vid ankomsten till fullmäktige.

Varför gjorde jag då detta? Jag hade tillsammans med några personer jämfört årsredovisningen för 2015 med 2016 och då upptäckt att redovisningen av de ränteswappar (finansiella instrument) kommunen har köpt för våra skattepengar var identiskt lika. Av den anledningen så yrkade jag på återremiss på dessa.

Men det föll inte i godo, den enda reaktionen jag fick på detta var en ledamot som gick upp och sa till mig att jag inte kunde yrka på återremiss, jag skulle yrka på avslag. Då valde jag att återigen gå upp i talarstolen och göra som jag blev tillsagd, det vill säga jag yrkade på avslag.

Men det gjorde ingen skillnad, ledamöterna gick på kommunstyrelsens förslag att fullmäktige skulle godkänna årsredovisningen, och att revisorerna tillstyrkte densamma samt beviljade kommunstyrelsernas ledamöter och nämnder ansvarsfrihet. Så med andra var allt gjort "by the book". Så det enda jag fick igenom var min begäran att få en protokollsanteckning.

Så för att få mer kunskap om dessa ränteswappar så ställde jag senare följande frågor till kommunstyrelsens förvaltning. Här är frågorna och de svar som jag har fått:

Hur mycket har kommunen betalat för ränteswapparna från början?

Vi har inte uppgifter på det.

Vem initierade till att kommunen skulle handla ränteswappar?

Regleras i finanspolicyn

På inrådan av vem började kommunen handla ränteswappar?

Vet ej.

Hur har man finansierat handeln av ränteswappar?

Det finansieras inte, det är en del av räntekostnaden.

Vilken strategi har kommunen för att hantera ränteswappar?

Regleras i finanspolicyn med riktlinjer

Finns det optionsinslag i kommunens ränteswappar?

Ja, i sammanlagt fem ränteswapavtal.

Vad skulle det kosta att lösa in ränteswapparna?

240 miljoner kronor inklusive upplupen ränta den 28/2 2017.

Så frågan är vad tycker du som medborgare och skattebetalare, är det ok att miljontals skattekronor används för räntespekulation? Är det rätt eller fel? Det får framtiden utvisa. Det är kommunalval 9 september 2018.