Debatt Jag vill härmed kommentera och tydliggöra effekter av handel (spekulation) med ränteswappar.

Uppgifterna jag fått från kommunledningskontoret om att swapparna har åsamkat kommunen kostnader med 130,7 miljoner sedan 1 maj 2013 till och med år 2016, så vill jag härmed tydliggöra proportionerna genom att jämföra med årslöner, inklusive personalomkostnader, för undersköterskor och lärare.

Enligt uppgifter jag fått från samma kontor är en undersköterskans årslön, enligt 2016 års lönenivå, 410 000 och snittlönen för en lärare 500 000 kronor. Med enkel matematik kan man räkna ut att 130.7 miljoner motsvarar årslönen för cirka 320 undersköterskor, alternativt 260 lärare.

kommunen har, enligt uppgift oktober 2017, 667 anställda undersköterskor och 720 anställda lärare. Dessa är heltider.

Således räcker de 130,7 miljonerna till årslöner för omkring 50 % av anställda undersköterskor, alternativt till ca 35% av anställda lärare! Nu har man valt att handla (spekulera) med ränteswappar och ålagt de kommunala bolagen att täcka denna förlust, vilket medför ökade hyror och avgifter, vilket drabbar skattebetalarna, men också kommunens egna verksamheter, såsom omsorgen och skolan som då måste dra ner på personal.

Man har också, genom beslut i kommunfullmäktige ålagt bolagen att utöver kostnaden för swapparna, betala ytterligare 0,5 % ränta för sina lån.

I svaret, från den 13 oktober, skriver kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande plus kommundirektören, tillika vd för Förvaltningsbolaget, att man måste handla med swappar, annars får man revisorerna på sig. Denna rädsla för revisorerna är nog klart överdriven.

Vid behandlingen av Bokslut 2016, uppmärksammade inte revisorerna att siffrorna i bokslutet var "gamla" och härrörde från Bokslut 2015. Ej heller uppmärksammade de att plus- och minustecken inte stämde. När en ledamot frågade dem om detta så sa de att de inte granskade siffror. Dock skriver man i revisions- berättelsen att man har granskat räkenskaperna och funnit dem i sin ordning och föreslår full och tacksam ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges ledamöter, förutom någon, tillstyrkte detta. Anmärkningsvärt och till och med dråpligt

Jag avslutar, med en förundran, som jag delar med många. Svaret från kommunledningen är undertecknat av två ledande politiker

och kommunens ledande tjänsteman! Tolkningen, bland många är, att makten är delad fifty-fifty mellan politiker och tjänstemän.

Kommer tjänstemännen att ha egen valsedel till valet 2018?