Debatt Söndag 17 september är det kyrkoval. Då har medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att göra sin röst hörd. Vi från nomineringsgruppen Kristdemokrater för en Levande kyrka, söker ditt förtroende att verka för en levande kyrka som alltid ser som sin viktigaste uppgift att göra Jesus Kristus känd och trodd!

Vårt gemensamma samhälle består av många olika delar. Offentliga institutioner, det civila samhället, företag och förstås familjer och släktsammanhang som bildar grunden för varje samhälle. Bland alla dessa finns det många som arbetar med omsorg om medmänniskor, som strävar efter ett bättre klimat, som sätter jämlikhet mellan människor högt och som erbjuder olika former av kultur och rekreation.

Det finns dock bara ett sammanhang där tron på Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare står i centrum och utgör grunden för allt annat. Den kristna kyrkan har denna andliga dimension som saknas hos andra delar av samhället. Kyrkans viktigaste uppgift måste därför vara att utgå från det som gör den unik. Det som måste stå i centrum, är att i gudstjänster, andakter och andra samlingar och med hjälp av olika medier, berätta om den kristna trons centrala gestalt, Jesus Kristus, och verka för att göra honom än mer känd och trodd!

Kyrkan har en viktig roll i att finnas till för våra mest utsatta medmänniskor. Jesus ger i evangelierna många exempel. Den barmhärtige samariern går inte förbi utan stannar och hjälper den nödställde och ingen är tillräckligt fri från synd för att kasta första stenen på kvinnan som begått äktenskapsbrott. Idag kan det handla om människor som flytt till vårt land från krig, terror och förföljelse på grund av exempelvis kristen tro. Det kan handla om människor som av olika skäl, exempelvis missbruk och psykisk sjukdom, hamnat utanför samhällsgemenskapen. En varmare och närmare kyrka finns till för ”dessa mina minsta” och erbjuder gemenskap, hjälp och stöd, men också det kristna budskapets hopp om en ljusare framtid.

Svenska kyrkan är en av landets främsta kulturaktörer, framförallt inom sång och musik. Även när det gäller konst och arkitektur har kyrkan en framträdande roll, genom det stora bidrag till vårt lands kulturarv, som alla kyrkobyggnader och dess konstskatter utgör. Därför är det viktigt att värna de rika kulturskatter kyrkan förvaltar, liksom att stärka kyrkomusikens ställning. Sång och musik har inte bara stor betydelse för bön och tillbedjan, utan bidrar också till det kulturella utbudet på en ort. Sången och musiken kan ofta förstärka en andlig upplevelse och öka gemenskapen mellan människor. Kören utgör en stor och bred mötesplats i församlingens mitt med målet inställt på gudstjänsten. Särskilt viktigt är arbetet med körer för barn och unga.