Vägarna

Det finmaskiga statliga vägnätet i kommunen måste underhållas bättre. Mindre potthål och bättre snöröjning. Pengar till de ständiga förbättringarna som kan krävas varje år saknas.

De drygt 50 milen enskilda vägar i kommunen är guld värda såväl för boende längs vägarna som för stadsbor som vill ut i naturen. Inte minst är de avgörande för landsbygdens näringsliv, främst jord- och skogsbrukets transporter. De enskilda vägarna sköts i dag många gånger ideellt eller mot en mycket låg ersättning. Här finns det förbättringspotential även ur kommunal synvinkel.

Väg 35 mot Linköping måste byggas ny i långa sträckor NU. Tillsammans med övriga intressenter till ny väg 35 måste kommunen agera än tuffare för att få resultat. Vägen är en av de viktigaste strategiska investeringarna som vi behöver får kommunens utveckling.

Skolor och förskolor på landsbygden

Några skolor och förskolor behöver underhållas, andra byggas ut. På flera ställen behövs det mer lokaler, en bra förskola/skola är en grundförutsättning för levande samhällen. Det behöver anställas personal som kan utföra service i skolor och förskolor, så att pedagogerna kan ägna sej åt sitt viktiga arbete.

Jord- och skogsbruk, boende

Jord- och skogsbruket i vår kommun har både sysselsättningsmässigt och ekonomiskt mycket stor betydelse. Det är från en levande landsbygd vi får mat, energi och virke för att bygga. Det är en näringsgren som också är avgörande för hur vårt landskap utformas, behålls vackert och tillgängligt med stor biologisk mångfald. För att denna näring, och människorna som sköter den skall ha jämbördiga levnadsförhållanden med övriga invånare i kommunen behövs det en utvecklad offentlig och kommersiell service i hela kommunen. Centerpartiet tänker fortsätta kämpa för en levande landsbygd genom att bland annat verka för att det ska byggas hyresbostäder även på landsbygden. Alla vill inte bo i stan.

Den goda maten

Det finns flera skäl att värna om svensk matproduktion. Sverige har de hårdaste kraven på en miljö- och djurvänlig produktion. Kor, grisar och får kan inte ha det bättre än i Sverige. Vår självförsörjningsgrad på cirka 50 procent är alldeles för låg. Vi borde upp till 85-90 procent för att stå bättre rustade i en krissituation. Bönderna både kan och vill öka produktionen, och vi ska som kommun upphandla närodlat och svenskproducerat.

Utflyttning av kommunal administration

Centerpartiet kommer att arbeta för att förlägga kommunal verksamhet/administration utanför Västervik. Vi vill ha decentralisering och tror på att använda hela ytan i kommunen.

Energiproduktion

Landsbygden förser också Sverige med miljövänlig energi på olika sätt. I vår kommun har vi ett antal vattenkraftverk och ett antal vindkraftverk och solenergianläggningar. Enligt vår uppfattning finns det plats för fler vindkraftverk. Skogen ger också energi på flera olika sätt.

Sammanfattningsvis så ser vi stora möjligheter till förbättringar för boende utanför tätorten. Det gäller att se möjligheterna, förvalta och utveckla det som finns, för att bli en bättre kommun framåt.