Debatt Idag, 25 november, är det Internationella dagen mot våld mot kvinnor. I spåren av #metoo är det tydligt att vi behöver prata om de dåliga könsnormer som råder och de konsekvenser dessa leder till. Om vi ska kunna ta verkliga steg mot ett jämställt samhälle måste vi göra upp med de normer som leder till att vi kvinnor får utstå fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld från män.

Dessa normer grundläggs i tidig ålder och leder till att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem. I de jämställdhetspolitiska målen, är ett av delmålen att mäns våld mot kvinnor skall upphöra, samt att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt till kroppslig integritet. Det kräver att vi tillsammans tar ett ökat ansvar för att också nå dit.

För Vänsterpartiet är det ett självklart politiskt ansvar på alla nivåer att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det handlar om att synliggöra våldet, sprida kunskap och förändra attityder. Kraven på att kommunerna ska ha handlingsplaner mot våldet måste skärpas. Varje dödsfall orsakat av en närstående ska utredas grundligt. En samtyckeslag måste instiftas snarast.

Landstinget är en viktig aktör för att upptäcka och stötta de våldsutsatta. Att minska mäns våld mot kvinnor, samt våld i nära relationer, är därför ett särskilt prioriterat område. All verksamhet och all berörd personal i landstinget ska kunna, och våga, vara delaktiga i att vara uppmärksamma på och agera vid misstänkt förekomst av våld i nära relationer. Utbildningar i detta pågår.

Landstinget är också en viktig aktör för att förändra de normer som påverkar oss alla. Via exempelvis ungdomsmottagningar ges möjlighet för ungdomar att samtala och få råd om sexualitet och relationer. Det är en viktig arena där vi dock vet att vi inte är tillräckligt bra på att nå pojkarna. Det måste vi bli bättre på och ett arbete pågår för att lyckas med detta.

Självklart är inte heller landstinget fritt från de könsnormer och strukturer som präglar samhället i stort. Det är viktigt att vi arbetar aktivt för att motverka dessa i våra egna verksamheter. Som ett led i detta genomgår all personal en utbildning i jämställdhet. Vi har alla ett ansvar att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jag gör mitt bästa för att landstinget ska ta sin del av detta ansvar.