Debatt Liberalismen syftar till att maximera varje människas frihet att forma sitt liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet igenom. Vi måste få bli bemötta utifrån de individer vi är, och inte utifrån vilket år vi är födda. Att öka årsrika människors självständighet och egenmakt är en central uppgift i Liberalernas äldrepolitik.

Ett grundläggande hinder för årsrikas självständighet och delaktighet är ålderismen, det vill säga ålder som grund för fördomar och nedvärdering av äldre med diskriminering som följd, inom såväl arbetslivet som hälso- och sjukvården och en rad andra områden. Världshälsoorganisationen WHO har konstaterat att ålderismen är starkare i länder med högt välstånd. Sverige är tyvärr inget undantag.

För människor med funktionshinder, som behöver bil för att kunna arbeta, kan bilstöd erhållas för dem som är under 65 år, men inte för dem som arbetar mellan 65 och 67 års ålder. Möjligheten till omställningspension, det vill säga ekonomisk ersättning om partnern avlider, har också åldersgränsen 65 år. Man kan beviljas personlig assistans, LSS/LASS, om man före fyllda 65 drabbas av ett funktionshinder så svårt att man inte kan klara sig själv. Efter 65 är det hemtjänst och närståendevård som gäller. Det är ålderism.

Artikelbild

| Att öka årsrika människors självständighet och egenmakt är en viktig liberal uppgift, skriver Sverker Thorén (L)..

Att förändra attityder tar tid och därför måste arbetet börja här och nu. Ålder ska inte användas för att karaktärisera människors förmåga, roller och behov. Människor ska bedömas efter kompetens i stället för kronologisk ålder, inte minst i arbetslivet och politiken. Den som vill fortsätta förvärvsarbeta ska naturligtvis få göra det, även om hen har levt länge. Det finns gediget stöd i forskningen för att det är bra för hälsan att få känna sig behövd – också i sin yrkesidentitet. Inom många yrken har den som går i pension värdefull kunskap och erfarenhet som samhället skulle kunna ha nytta av även efter pensioneringen.

Även om årsrika personer är friskare längre idag än förr kommer en dag då ohälsan slår till. För att tillgodose behoven av hälso- och sjukvård behöver primärvården utvecklas och satsa mer på att förebygga ohälsa hos äldre personer, behandla deras hälsoproblem och ansvara för rehabilitering efter stroke, olycksfall. Det kräver att vården är tillgänglig dygnet runt och att det finns möjlighet till hembesök. Det kräver kompetens i geriatrik och gerontologi hos såväl de läkare som de äldre patienterna möter, som hos övrig personal.

De sista åren ska vara lika mycket värda som de första, och omges med lika mycket omsorg och kärlek.

För oss i Liberalerna är det en självklarhet att man ska få leva livet, hela livet.