Debatt Vårdcentralen är den första och naturliga kontakten när patienter söker vård. Vårdcentralen har en viktig roll i framför allt mindre samhällen där det kan vara långt till närmaste sjukhus. Kalmar län är avlångt med stora ytor att täcka och flera medborgare som bor långt från sjukhus och vårdcentral. Problemet är att resurserna inte räcker till när det ska prioriteras mellan vården på sjukhusen och vårdcentralerna. Flera vårdcentraler i Kalmar län har i dag ingen fast läkare utan drivs runt på hyrläkare. Dessutom har den rödgröna majoriteten avvecklat modellen med distriktssjuksköterskemottagningar på mindre orter. Det har skapat större otrygghet, försämrad patientsäkerhet och lägre kvalitet.

Mycket av den vård som idag ges på sjukhus skulle kunna ges på vårdcentralen eller i hemmet. Flera andra landsting, till exempel Region Skåne har infört mobila vårdteam som ger vård i patientens hem. Detta har gett ett gott resultat och fått bra respons från patienter och anhöriga. Modellen med mobila vårdteam ger patienterna som skrivs ut från sjukhuset bättre omhändertagande och eftervård och samtidigt kan onödiga återinläggningar på sjukhusen minska.

Kalmar län är ett landsbygdslän med tolv kommuner fördelat på tre sjukhus. För att öka tryggheten ytterligare för patienterna vill Moderaterna i Landstinget Kalmar län införa närvårdsplatser. Det är vårdplatser för patienter som inte är utskrivningsklara, men som inte heller är i så stort vårdbehov att de behöver ligga kvar på sjukhus.

För äldre patienter och för de som är multisjuka, det vill säga har flera olika sjukdomar samtidigt, kommer dessa närvårdsplatser innebära större trygghet samtidigt som införandet minskar belastningen på länets sjukhus.

Moderaterna i Landstinget i Kalmar län vill:

• Att det ska finnas fasta läkare på alla vårdcentraler.

• Att antalet vårdcentraler ska bli fler samt införa distriktssköterskemottagningar på orter där patienterna har alltför långa avstånd till vården.

• Införa mobila team och närvårdsplatser för patienter som inte behöver vård på sjukhus.