Debatt För närvarande pågår stora insatser för att skapa riktigt bra förutsättningar för ridsporten i kommunen. Det gäller såväl Gamleby som Västervik. I Överum har föreningen själv med stöd från flera håll färdigställt en bra året runt-anläggning.

Vi har idag tre föreningar i kommunen med stor och väletablerad ridskoleverksamhet. Ett mycket gott och angeläget föreningsarbete som i första hand lockar många flickor. Mycket engagemang från ideella krafter, sponsorer och bidragsgivare gör föreningarnas verksamhet möjlig.

Det har under flera år diskuterats förnyelse och utveckling även av anläggningarna Målserum i Västervik och Heda i Gamleby för att klara olika behov och på ett bra sätt kunna ge ridsportens föreningar och utövare bättre förutsättningar framledes.

En del förbättringar har redan kunnat genomföras. I Målserum kommer den nya servicebyggnaden med möteslokaler och utrymmen för medlemmar och personal, som kommunen bygger, att kunna tas i anspråk snart. Med denna servicebyggnad förbättras också möjligheterna att ta emot gästande ryttare. Återstår nu att ersätta nuvarande tre inte helt fungerade djurstallar. Dessa skall ersättas av nya byggnader som är byggda enligt dagens krav för hästar och personal. Byggnadsarbetena kommer att påbörjas av kommunen under året.

I Gamleby, Heda har två mindre stallar med ett mindre antal platser redan renoverats. Återstår att bygga om och bygga ut befintligt stall för bättre villkor för personal och hästar. Byggnadsarbetena kommer även här att påbörjas av kommunen under året.

I budgeten för 2018 uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att ta ett större grepp över Bökensvedsområdet. Området förknippas i första hand med fritidsaktiviteter och olika sporter som fotboll, simning, tennis, hockey, handboll, bowling, friidrott. Centerpartiet ser gärna en utveckling av området för olika aktiviteter. Inför en nysatsning kan det finnas flera idrotter som är intresserade och lämpliga att samförlägga. Centerpartiet vill gemensamt med föreningar och klubbar i Västervik driva på utvecklingen av hela området.

Vår simhall är den ojämförligt mest frekventerade anläggningen i kommunen. Simhallen är en av få kommunala anläggningar som kan tjäna alla innevånare efter var och ens behov och önskan, det gör den unik och kanske till den viktigaste anläggningen. Det innebär också att simhallens förnyelse är den mest prioriterade anläggningen. Förnyelsen av anläggningen måste ske på ett sådant sätt att vi samtidigt kan använda hela eller delar av nuvarande simhall så att det inte blir något avbrott i simning och badande när en ny anläggning byggs. Den nybyggda skall i sin tur användas när den nuvarande byggs om och förnyas. Detta innebär att en ny simhall måste byggas först. Pengar för ökade driftskostnader finns till viss del avsatta i budget 2018.

För ishallen har diskussioner förts för att klara kraven som följer av spel i högre divisioner. Det återstår en spännande vår innan vårens seriespel är slutfört. Många följer med stort intresse och engagemang laget på olika sätt. I det korta perspektivet går det att utveckla nuvarande ishall. Utvecklingen av och förutsättningarna för ishockeyn som publiksport och eventmöjlighet kommer naturligt med i Bökensvedsprojektet som är under på väg att starta.