Debatt Långhelger och årsskifte brukar inbjuda till summering av det år som gått och förväntningar inför det kommande. För Sveriges bilister kan 2016 ses som framgångsrikt men också som ett år då utmaningarna, från politiker och planerare som inte vill se verkligheten, växte.

På pluskontot kan läggas att antalet sålda bilar fortsätter att slå rekord. Kvinnor ökar sitt bilägande snabbare än männen. Dessutom ökar antalet körkort och de många nyanlända svenskar som håller på att etablera sig i samhället kommer säkert att förstärka trenden. Samtidigt gör teknikutvecklingen att bilarna blir tysta, rena och säkra. Staten har också tillsatt en utredning om autonoma fordon, vilket KAK tidigt efterlyste. Bilen har med andra ord framtiden för sig som den frihetsmaskin den är.

På minuskontot kan läggas att trafikplaneringen inte verkar utgå ifrån verkligheten. Sveriges kommuner planerar för minskad bilism. Det innebär ett stort hot mot den fria mobiliteten och trafiksäkerheten.

Ytterligare ett hot mot trafiksäkerheten är avsaknaden av trafikundervisning i Sveriges skolor. Oskyddade trafikanter är tyvärr ofta även outbildade trafikanter vilket hotar den av riksdagen fastslagna nollvisionen. Delmålet om att inte mer än 220 personer ska dö i trafiken år 2020 är hotat.

KAK har en lång tradition av att främjande en sund utveckling av bilismen och de samlade transporterna. Därför önskar vi oss ett paket för ökad mobilitet och trafiksäkerhet inför 2017:

Planera för alla trafikslag. All mobilitet är bra och de olika trafikslagen ska inte ställas mot varandra. Samhället måste planera för den faktiska utveckling som sker med mer resande av alla slag.

Bilen behövs både i stad och på landsbygd för ett inkluderande samhälle där människor möts och samhällsservicen fungerar.

Trafikundervisning i skolorna måste utvecklas och tydliga kunskapsmål krävs. Alla trafikanter måste ges goda förutsättningar för att ta ansvar för sina beteenden. De mest oskyddade får inte förbli de mest outbildade i trafiken.

Skapa teknikneutrala långsiktigt hållbara incitament för tillverkare att utveckla effektiva och utsläppssnåla motorer. Bara med stabila och internationellt harmoniserade spelregler kan reell förändring uppnås.

Här kan också kunskap hämtas från motorsporten som spelar en viktig roll för teknikutvecklingen.

Framtiden kommer att ställa större krav på mer resande av alla slag. De länder och städer som ser till att investera och planera för bättre infrastruktur kommer att stå som vinnare i framtiden. Det vore ett gott nyårslöfte från politiker och beslutsfattare att arbeta i den inriktningen.