Debatt I Sverige finns idag över två miljoner människor som är 65 år eller äldre. Det är en grupp med skilda förutsättningar, både vad gäller ekonomi och hälsa. Den ekonomi man haft tidigare följer med när man blir äldre. Hälsan kan ofta förebyggas, men beror också på om man drabbas av sjukdomar som är svårt att påverka.

Centerpartiet har bildat seniornätverk i landet och i Kalmar län som jobbar med äldrefrågor. Centerpartiet i Kalmar län är ett av partiets starkaste fästen, men vi behöver bli större för att kunna genomföra vår politik. Målet är att få en ny majoritet i landstinget/regionen för att göra rätt prioriteringar i länet. Seniorpolitiken är i huvudsak beroende av lokala och regionala beslut. Riksdag och regering kan påverka genom pensionssystemet och genom de ekonomiska förutsättningar man ger kommuner och landsting/regioner.

Centerpartiets seniorpolitik för trygghet och valfrihet!

1. Nära vård

En väl utbyggd och tillgänglig primärvård är grunden för en fungerande sjukvård. Bassjukvården ska ligga nära invånarna. Den nya Regionen Kalmar län måste förstärka insatserna lokalt så länets invånare får en fast läkarkontakt.

2. Ökad valfrihet för äldre

Det finns ett behov av alternativa driftformer, både inom vården och inom äldreomsorg och hemtjänst.

På flera ställen i länet där man haft problem att klara närsjukvården, så har det blivit förbättringar när andra aktörer har etablerat sig.

Det behövs mångfald och alternativ inom äldreomsorgen/hemtjänsten. Det viktiga är kvaliteten och att kostnaderna är neutrala. Den mesta omsorgen kommer även i framtiden att vara kommunal men det behövs kooperativa och privata alternativ. Detta ger också personalen flera alternativa arbetsgivare.

3. Mer pengar i plånboken

De ekonomiska förutsättningarna för dagens pensionärer varierar mycket. Centerpartiet föreslår att garantipensionen höjs, det skulle innebära en inkomstförstärkning för cirka 700 000 pensionärer, varav en majoritet är kvinnor.

4. Förbättrad personalpolitik

Vi har idag stora problem att hitta kvalificerad arbetskraft till omsorgen och vården. Särskilt landstinget tvingas att anlita inhyrd personal. En orsak är löneläget men även organisationen. Ökat status och bättre löner samt nya innovationer är en framtidsfråga för den egna personalen.

5. Ideellt arbete

Idag är det många som arbetar ideellt och på frivillig basis, både med aktiviteter på boenden och på våra sjukhus. Det finns många seniorer, som gör stora insatser som behöver stimuleras. Det ger utrymme för personalen att arbeta med det man är utbildad för.

Centerpartiets seniornätverk lyfter viktiga frågor för invånarna i Kalmar län. Vi anser att ett ökat inflytande för Centerpartiet ger en bättre politik för länets seniorer.