DEBATT Under senare tid har anmälningar om hot och våld mot lärare och elever ökat. I en undersökning från Lärarnas Riksförbund uppger en fjärdedel av lärarna att de utsatts för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar. Denna oroande utveckling bekräftas också av Arbetsmiljöverket. Bara sedan 2014 har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om våld och hot i skolan gått från 517 till 767 anmälningar år 2017, en ökning med 48 procent.

Moderaterna förslår därför:

• Ökad trygghet och studiero

Skolhuvudmännen bör få ett utökat uppdrag att, i sina handlingsplaner mot kränkning och trakasserier, också granska den psykosociala och fysiska miljön på skolan. Genom att skolan identifierar ”hot-spots” – obevakade utrymmen där många elever samlas vid olika tidpunkter och där vuxennärvaron ofta är låg – kan skolan förbättra det förebyggande arbetet och skapa tryggare skolor. Skolinspektionen bör även fokusera på att huvudmannen efterlever lagstiftningen med sanktioner för de huvudmän som inte lyckas upprätthålla ordning och studiero.

• Mer ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen

Lärarutbildningen behöver ta till sig den problematik som finns i svensk skola vad gäller bristande studiero. Varje lärarstudent måste tydligare få praktisk utbildning i ledarskap och konflikthantering. Detta behöver ett större utrymme på utbildningen.

• Ordningsomdömen

För ett stärkt fokus på ordning och reda ska det vara möjligt, för de huvudmän som vill, att ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt ordningsomdöme, men som inte ingår i slutbetyget.

• Flytta på den som trakasserar

Moderaterna vill skärpa Skollagen för att underlätta för rektor att flytta elever som hotar, mobbar och trakasserar andra. Skolan ska vara fri från dessa oacceptabla beteenden.

I Sverige ska kunskap, ansträngning och prestationer vara viktigare än efternamn och bostadsadress. Alla elever ska mötas med höga förväntningar i skolan och rustas med de kunskaper som de behöver för att nå dit de vill. Därför behöver vi tryggare klassrum och bättre ordning och reda i alla skolor så att alla elever ges goda förutsättningar till lärande i skolan.