Debatt Mottagande och etablering för asylsökande och nyanlända har inneburit utmaningar men också utveckling och positiva förändringar för Visions medlemmar i Kalmar län.

Det visar en undersökning bland drygt 5 000 medarbetare inom välfärden. Samtidigt finns det stora behov av kompetensutveckling och ökad samordning för att bidra till en bättre etablering. Visions undersökning visar på en utveckling på många arbetsplatser i form av att nya arbetssätt införts och goda idéer förverkligats. En del medlemmar uttrycker det i termer av en ”nybyggaranda” där utmaningar lett till innovativa lösningar och goda resultat.

Samtidigt kan mycket förbättras. Drygt fyra av tio medlemmar här i Kalmar län upplever att de har fått nya arbetsuppgifter som en följd av att människor flytt till Sverige. Trots det anser allt för många att de inte fått den kunskap de skulle behöva för de nya arbetsuppgifterna. Upplevelsen av att sakna kunskap och kompetens skapar osäkerhet och stress hos medarbetarna och riskerar att drabba de individer som verksamheten finns till för.

Ett annat område gäller samordning mellan olika samhällsfunktioner. Här ser många medlemmar brister, till exempel mellan skola, boende och socialtjänst, men också om brister i samverkan mellan kommun, landsting och regioner, privata aktörer, statliga myndigheter och civilsamhället.

Vision uppmanar därför arbetsgivare i Kalmar län att:

• Satsa på kompetensutveckling. Arbetsgivare behöver göra en systematisk inventering av medarbetarnas behov av kunskapspåfyllnad och presentera en plan för hur behovet ska tillgodoses.

• Förbättra samordningen. Att det lönar sig med bättre samverkan visar kommuner som till exempel Krokom. Här har andelen nyanlända som har arbete när etableringstiden löper ut ökat kraftigt de senaste åren till följd av ett prestigelöst förhållningssätt där flera aktörer arbetar nära tillsammans.

• Ta till vara nyanländas kompetens. Exempel från bland andra Västerås stad visar på stora fördelar för både samhället och individen när kommunen skapar lösningar som leder till arbete inom verksamheter där det behövs personal, exempelvis omsorgen. Det krävs också bättre möjligheter till etableringsinsatser redan under asyltiden, förbättrade möjligheter till validering av utbildnings- och yrkeskunskaper och bättre studie- och yrkesvägledning för nyanlända.

Att Visions medlemmar får rätt förutsättningar i sina yrkesroller är centralt för en ge människor en bra start i Sverige, liksom för att utveckla välfärden. Vision bidrar gärna i arbetet.