Debatt Bökensvedsområdet ska omvandlas till en modern stadsdel som kommer att inrymma ett idrottscentrum som idag, men troligtvis också nya faciliteter som kommer att göra området attraktivare och svara mot dagens krav. Det kan vara bostäder, kontor, kultur, handel, gångstråk, friskvårdsanläggningar med mera.

Arbetet med Bökensvedsprojektet har startat. Det finns ett förslag/vision, där byggnader för olika ändamål placerats, att utgå ifrån. En styrgrupp finns för projektet och en projektledare är under rekrytering. Vi kommer den närmaste tiden behöva ta ställning till framtida disposition av Bökensved. Det är konstaterat sedan flera år att i synnerhet simhallen men även ishallen behöver förnyas. Med i planeringen finns i detta skede också en ytterligare idrottshall.

Ny- och ombyggnad av simhallen är högst prioriterad. Bedömningen är också att en tillbyggnad med en bassäng kan göras innan vi har helheten för Bökensved klar. Tillbyggnad av simhallen ryms inom framtida alternativ. Osäkerheten kring simhallens status är mycket stor, vilket talar för snabba åtgärder och är därför också en anledning till prioriteringen.

Om- eller nybyggnad av ishall kommer också att inrymmas på Bökensved. Alternativa platser diskuteras ibland. Likaså målet med en ny hall. Går den att använda för mer än ishockey? Exempelvis andra idrotter, mässor, underhållning med mera. Multihall, som nämns ibland, är inget enhetligt begrepp. Vad som ingår, beror på vem man frågar. En framtida ishall/mulithall i Västervik bör vara för våra behov.

Bökensvedsprojektet är mycket spännande. Men planering och färdigställande kommer att ta tid. Kommunen kommer säkert att vara en av investerarna. Det kommer också behövas investerare med andra muskler och idéer med i projektet.

Gör man en risk- och säkerhetsbedömning av våra nuvarande anläggningar så framgår det tydligt att simhallen kommer först på grund av de bedömningar som görs av bassängens status. Samma typ av varningar finns inte vad gäller ishallen.

Det finns strömningar som vill prioritera ishallen före simhallen. Senast föreslog Moderaterna att ishallen skulle vara en del av första etappen inom Bökensvedsområdet. Skrivningen antyder att man är på väg att omprioritera. Uttalanden som dessa skapar bara osäkerhet i organisationen. Därför vill vi redovisa att Centerpartiet är garanten för simhallen. Prioriteringen av simhallen är vi överens om i kommunledningen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.