Debatt Under 2018 vill regeringen införa en särskild flygskatt. Detta är ett mycket dumt förslag. En sådan skatt skulle slå hårt mot både människors semesterresande och det lokala näringar i behov av flyget. Inte skulle det heller hjälpa miljön. Förslaget borde därför likt regeringens tidigare idéer om kilometerskatter omgående slopas.

Regeringen verkar ha något emot transporter. Tidigare ville man införa en kilometerskatt men fick i sista stund backa när kritiken blev för stor. Att regeringen nu presenterar en ny flygskatt är inte förvånande men mycket dumt. Att verka för minskade utsläpp och en bättre miljö är en av vår tids framtidsfrågor och just därför krävs att förslagen som presenteras är genomtänka, konstruktiva och fungerar i verkligheten. Förslaget har tvärtom sågats av nästan samtliga experter och skulle innebära att beskattningen blir mer orättvis och mindre förutsägbar.

Förslaget möttes av mycket stark kritik från remissinstanserna när det förbereddes. 80 procent av instanserna var negativa till förslaget och bland dessa fanns Riksrevisionen, Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket. De flesta pekade också på att förslagets eventuellt positiva inverkan på miljön skulle vara försumbar. Att ett förslag drar på sig så stark kritik redan i inledningen borde fått varningsklockorna hos regeringen att ringa.

Så som förslaget ser ut skulle flygskatten även vara mycket orättvis. Per Bolunds (MP) påstående i Aftonbladet att flygskatten skulle innebär en jämlikare beskattning mellan branscher är felaktigt. Tvärtom skulle det innebära att flyget dubbelbeskattades. Europeiska Unionens handel med utsläppsrätter innefattar sedan 2012 också utsläpp från flyget. Att införa en ytterligare skatt skulle inte vara rättvist utan försvåra för en utvald bransch. Ska skatterna i Sverige vara rättvisa och lättförståeliga krävs att regeringen tar hänsyn till politiken på EU-nivå och inte blandar ihop korten.

Ett förslag som så tydligt slår mot både människors semestermöjligheter och företagandet runt om i hela Sverige hade behövt motiveras med stark miljönytta för att vara rimligt. Flera av remissinstanserna nämnde i sina yttranden att andra metoder hade varit effektivare för att minska utsläppen. Till exempel hade beskattning efter antal passagerare varit ett långt mer effektivt sätt att minska utsläppen. Då hade effektiviteten i trafiken kunnat förbättras utan att det försämrat villkoren för enskilda människor.

Regeringens flygskatt ger ett mycket ogenomtänkt intryck. För Sveriges semestrare och företagares skull krävs att regeringen omgående skrotar det nuvarande förslaget.