Debatt Fler SFI-lärare behövs för att stärka integrationen. Språket håller ihop och bygger vårt samhälle. Att kunna utrycka sig och att kunna ta till sig information är vägen in till jobb, gemenskap och trygghet. Därför är det helt avgörande att nyanlända barn och vuxna i skolan möts av lärare med rätt kompetens. Men tyvärr har vi för få lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk och alltför få SFI-lärare. För ett starkt Sverige som ger alla förutsättningar att växa måste vi se till att fler lärare får rätt kunskap, verktyg och kompetens för att möta alla barn och vuxna.

För att bli behörig SFI-lärare krävs i dag en lärarexamen samt 30 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk. Moderaterna, tillsammans med Lärarnas Riksförbund studerandeförening, vill med tre förslag göra det enklare för lärarna att komplettera upp sin examen med behörighet i svenska som andraspråk.

Inför sommarkurser i svenska som andraspråk på fler lärosäten. I dagsläget är det endast ett fåtal lärosäten som erbjuder sommarkurser i svenska som andraspråk. Vi vill därför att de lärosäten, där lärarutbildningen finns i dagsläget, även ska erbjuda kurser i svenska som andraspråk över sommaren för att möta de växande behoven. Detta vore en viktig åtgärd för att snabbt möjliggöra att fler lärare blir behöriga att undervisa i skolan och i SFI.

Inför distanskurser i svenska som andraspråk. Endast tolv lärosäten har i dagsläget examenstillstånd och därmed möjlighet att bedriva kurser i svenska som andraspråk. Därför vill vi utreda möjligheten att införa distanskurser i svenska som andraspråk, som ska kombineras med praktik ute i SFI-verksamhet. Detta möjliggör för att lärare i hela landet får förutsättningarna som krävs för att bli behöriga att bedriva svenskundervisning för invandrare.

Gör svenska som andraspråk obligatoriskt på lärarutbildningen. Alla blivande lärare kommer att möta nyanlända elever i sina klassrum. Därför är svenska som andraspråk en viktig kompetens som vi anser bör ingå i alla lärarutbildningar. Så ger vi blivande lärare en grundläggande kunskap i att undervisa elever med ett annat modersmål.

Vi vill se ett Sverige som håller ihop och som ger alla barn och vuxna rätt förutsättningar för att växa. Därför är kunskaper i det svenska språket avgörande. Därför måste vi se till att rusta både lärarstudenter och yrkesverksamma lärare med de kunskaper som krävs för att underlätta att fler barn och vuxna får en lättare väg in till jobb, gemenskap och trygghet.