Vi Kristdemokrater i Västerviks kommun kan inte stödja ett förslag med näst intill egen finansiering av en södra infart. Om infarten däremot kan byggas med i huvudsak statlig finansiering är vi positiva.

I norra Västervik har vi två förskolor med stora renoveringsbehov samtidigt som ytterligare barnomsorgsplatser kommer behövas. Detta ska finansieras. Senaste förslaget, enligt Västerviks-Tidningen den 17/2, är att bygga en stor förskola med plats för 150-160 barn. På en stor förskola kan man givetvis dra nytta av ”stordriftsfördelar” men barn är inga ”varor” och får inte behandlas på det sättet. Vi förstår att alla barn inte ska vistas på samma avdelning, men anser att en så stor förskola går emot mycket forskning. Utevistelse med många barn blir också svår att överblicka. Små enheter är en fördel för små barn. Också barn med särskilda behov behöver vistas på mindre enheter. Detta ska finansieras.

Inom skolan behövs fler utbildade lärare. Vidare finns för få elevassistenter, speciallärare och specialpedagoger för de elever som behöver särskilt stöd. Situationen är varken bra för elever eller personal. Tidiga insatser är alltid att föredra och kostar initialt pengar, men kan på sikt ge stora besparingar för samhället och också minska ”lidande” för eleverna.

Enligt befolkningsprognosen kommer det i vår kommun år 2025, finnas runt 1 000 personer fler än idag, som är 80 år eller äldre. Redan nu finns många äldre som behöver boende och omsorg. Personalen är många gånger stressad och underbemannad och det är kö till äldreboende. Till allt detta behöver vi pengar.

Ska förskola, skola och äldreomsorg stå tillbaka för en södra infart? Det tycker inte Kristdemokraterna i Västerviks kommun!