Insändare Skulden för att landet inte har någon regering läggs på S och LO, som inte vill ändra i LAS 22 §. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska företaget följa turordningen. Det parti som vill ta bort anställningstid och ersätta den med kompetens, ska visa förslag till lagtext.

Anställningstidpunkt är ett godtyckligt mått. Men det går att hänföra till den person som började före en annan. Kompetens är relativt företaget och den kunskap som behövs för att utföra ett visst arbete. Det är även en relation mellan individer.

LAS 22 § om turordning är dispositiv och kan efter fackliga förhandlingar ersättas med kollektivavtal om ny turordning. Facklig förtroendeman och skyddsombud bryter turordningen.

Vill C och L bara ta bort LAS 22 §, eller sätta annat i dess ställe? Om man vill skriva in kompetens, hur ska lagen formuleras? Ska även den nya paragrafen en vara dispositiv och förhandlingsbar? Vad händer med fackliga förtroendemän? Vem ska mäta kompetens? Vilka ska förhandla om metoder för kompetensmätning?

MBL föreskriver förhandlingsskyldighet före beslut. Det parti som vill införa kompetens som mått för att skilja människor åt vid uppsägning på arbetsbrist, måste lägga konkreta förslag till mätmetod, lagtext och ändringar i andra lagar.

Folkets valda ombud stiftar lag i riksdagen. Frågan är hur lagrådet ställer sig till ett lagförslag om att göra kompetens till ett juridiskt mätbart begrepp? Ideologin bakom en ”modernisering av arbetsrätten” är att ge arbetsgivaren större makt. Svensk lag förbjuder anonyma rättssubjekt. Arbetsgivare ska ha ett namn.

LAS har fungerat i snart 40 år. AML definierar arbetsgivare som den juridiska personen, myndighet, organisation eller företag, som företräds av styrelsen. Det finns ingen fysisk person som kan kalla sig arbetsgivare. Vem ska då mäta kompetens?