Debatt Vi har idag ett stort behov av att öka tryggheten i vår kommun. Polisen har till följd av bristande resurser mycket svårt att räcka till överallt. De flesta av oss känner nog igen oss i bilden att, när man anmäler ett brott, så har man ofta litet eller inget hopp om att brottet ska lösas.

I Västerviks kommun har de senaste tre åren antalet anmälda skadegörelsebrott per år funnits i häradet cirka 250-275, antalet narkotikabrott 100-170, antalet inbrott 190-300 och antalet misshandelsbrott 200-275. Dessa siffror går lite upp och ned från år till år, men över tid handlar det om mellan två och sex brott i veckan i vår kommun, av var och en av dessa brottskategorier.

Den verkligt stora faran är när ett samhälle gradvis vänjer sig vid att dessa förhållanden skulle vara ”normala”. För oss Sverigedemokrater är det självklart att med kraft kämpa mot denna negativa utveckling, inte minst genom krav på betydande straffskärpningar. Så länge det är andra partier som styr Sverige, är vi dock hänvisade till att hitta andra vägar att påverka. De maktmedel som en kommun har till sitt förfogande är dessutom begränsade. En åtgärd som vi dock som kommunpolitiker kan fatta beslut om är att inrätta en professionell kommunal vaktstyrka för att skapa större trygghet i samhället, inte minst på kvällar och nätter.

Vaktstyrkans främsta syfte ska vara att synas och att iaktta, att rapportera till Polisen och på så sätt vara en stabiliserande och lugnande faktor. En sådan vaktstyrka blir därmed också ett stöd i Polisens arbete. När det är nödvändigt och lämpligt kan sådana vakter också göra ett så kallat envarsgripande och sedan skyndsamt överlämna vederbörande till Polisen.

Vakter som är närvarande ute i samhället skulle ha en ”avkylande” effekt och medföra att vissa brott minskade, inte minst skadegörelse. Den ökade närvaron skulle också öka möjligheten att fler brott snabbare och säkrare kan rapporteras, och därmed också beivras. Det är också belagt genom forskning att uniformerade vakter ute i samhället ökar den upplevda tryggheten främst bland grupperna kvinnor och äldre.

För att pröva detta i Västerviks kommun lade vi Sverigedemokrater i augusti en motion om att kommundirektören ska återkomma med förslag på hur en kommunal vaktstyrka kan inrättas. Denna motion gick vid kommunfullmäktige den 25 februari till votering. Samtliga andra partier valde mangrant att rösta nej till förslaget.

Detta kan vi Sverigedemokrater bara beklaga. Det blev åter väldigt tydligt att Sverigedemokraterna är det enda alternativet för den som önskar politiker som vågar ta tag i de problem som politikerna i de andra partierna under lång tid misslyckats med att lösa och fortfarande står lika handfallna inför.

Sverigedemokraterna kommer oförtrutet att fortsätta arbeta för att göra vår kommun och vårt land till en bättre och tryggare plats att leva i.