Debatt/insändare Det kommunala vindkraftvetot innebär att kommunernas valda politiker har rätten att säga ja eller nej tack till vindkraftetableringar. Många är de kommunala företrädare – från båda sidor i politiken – som sista tiden har betonat de principiella och demokratiska aspekterna av frågan, och understrukit den kommunala självstyrelsens betydelse. Nu står exploateringsintresset mot naturvårdsintresset.

Centerpartiet har i riksdagen en vågmästarroll i frågan. Partiet har en slogan för självstyrets och den lokala demokratins princip – “Närodlad politik“. Centerstämman i oktober avslog den motion som föreslog vetots avskaffande. Det är svårt att se hur centerledningen nu skulle kunna gå emot partiets högsta organ i frågan om vindkraftvetot, i all synnerhet som partistyrelsen avstyrkte den motion till stämman som föreslog att vetot skulle avskaffas. Därmed stöder riksdagens majoritet att vetot bevaras.

Nyligen kom även en annan inflytelserik röst på vindkraftsidan med en betydelsefull markering. Chalmersprofessorn Tomas Kåberger, tidigare GD för Energimyndigheten, skriver den 25 oktober i tidningen ETC:s Göteborgsupplaga under rubriken “Demokratisk kontroll viktigare än vindkraft“ följande: “Men det finns exempel på att också delar av miljörörelsen talar för att begränsa demokratiskt beslutsfattande för att nå miljömål. Just nu är en aktuell politisk fråga om folkvalda i kommunerna skall ha rätt att stoppa byggandet av vindkraftverk“.

Och han konkluderar med: “Därför är demokratisk kontroll viktig. Till och med viktigare än en snabbt utbyggd vindkraft“.

Vindkraftindustrin genom organisationen Svensk Vindenergi är av annan mening – kommunerna ska ha rätt att säga sin åsikt och vara samtalspartner i etableringsärenden, men beslutanderätten bör enligt Svensk Vindenergi ligga på en högre nivå.

Hos vindindustrin styr branschintresset, medan demokratiska värden är sekundära.