Insändare Redan år 1862 fick kvinnor rösträtt i lokala val i Sverige. De kvinnor som först fick rösträtt kallades för fria kvinnor. Det vill säga de var ogifta, ansågs ha tillräcklig ekonomisk stabilitet och var 25 år fyllda. Gifta kvinnor räknades som omyndiga och deras män var förmyndare med makten att rösta i familjens namn.

Diskussionerna vid införandet av den allmänna rösträtten till riksdagen i Socialdemokratiska arbetarpartiet på 1920-talet dominerades av behovet av klassöverskridande rösträtt. Klassfrågan var mycket viktigare än genusfrågan. Först skulle alla män få rösträtt och senare, i framtiden, skulle det även vara relevant för kvinnor att få tillåtelse att göra sina röster hörda i riksdagsvalen.

Det finns mycket kvar att göra innan jämställdhet är uppnått. Feministiskt initiativ står inte ut med att se hur frågan om jämställdhet, nästan 100 år efter allmän rösträtt blev aktuell, ännu behandlas som en separat fråga. Vi vill se förändring och konkreta förslag på hur jämställdhet kan uppnås inom varje politiskt område:

1. Sverige är fortfarande präglat av ojämställda löner. Fi vill se att en omformulering görs på Medlingsinstitutets direktiv och att en jämställdhetsfond sätts upp för att minska lönegapet.

2. Pensionssystemet är starkt påverkat av att vi lever ojämställt. Fi vill se en kraftigt höjd lägstapension. En garanterad ekonomisk grundtrygghet för äldre kommer stärka framförallt kvinnor.

3. Med en åldrande befolkning kommer unga i skymundan. Unga som genom beslut idag blir påverkade i framtiden. Fi vill ge rösträtt från 16 års ålder för att ge makten även åt unga människor att bestämma över och påverka sin framtid. Fi vill även att 16 år ska vara den undre gränsen för att bli invald i kommun- och landstings-/ regionfullmäktige.

4. Inom Sverige gränser har vi kvinnor som lever undantagna från demokratin. Dessa kvinnor drabbas av utsatthet på flera plan, de har varken ekonomiska eller politiska rättigheter. Fi vill stärka asylrätten, med permanent uppehållstillstånd som norm. Detta skulle ge rösträtt till de mest utsatta kvinnorna i Sverige idag - 100 år efter den allmänna rösträttens genomröstande.