Insändare Alla barn i förskolan ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål. Det är centralt för den fortsatta språkutvecklingen. Kalmar läns kommuner är mer aktiva med att hjälpa flerspråkiga barn jämfört med resten av landet. Men modersmålsarbetet borde prioriteras högre.

Att arbeta med modersmål i förskolan är många gånger enklare än man kan tro. Ändå släpar många kommuner efter. Det är allvarligt eftersom ungefär vart femte barn inom förskolan är flerspråkigt. Vanliga språk är exempelvis arabiska, engelska och finska. Forskning visar att barns utveckling av modersmålet är viktigt för den fortsatta språkutvecklingen. Det innebär att barn som utvecklar sitt modersmål även har lättare för att utveckla det svenska språket. Barn som inte utvecklar sitt modersmål riskerar i stället att marginaliseras och få en svagare kulturell identitet.

Rätten till att utveckla sitt modersmål slås fast i både skollagen och förskolans läroplan. Inom kort ska dessutom läroplanen uppdateras med ett förtydligande om just vikten av modersmålsarbete. Därför är det anmärkningsvärt att nästan var tredje kommun i Kalmar län bedömer att förskolorna i låg utsträckning lever upp till skollagens krav om modersmål i förskolan. Det enligt Förskolans modersmålsbarometer som nyligen kartlagt kommunernas arbete med modersmål i förskolan.

För att förskolorna ska ha en chans att leva upp till lagkraven måste alla kommuner ge dem de rätta förutsättningarna.

I valdebatten hörs ibland politiska förslag som handlar om att helt ta bort modersmål i skola och förskola till förmån för enbart svenska. Det vore mycket olyckligt eftersom ett sådant förslag riskerar att försvåra för flerspråkiga barn att lära sig svenska.

Genom en ordentlig satsning på modersmålsundervisningen i samtliga kommuner i Kalmar län kan vi stärka barnens självkänsla och språk. Det är en investering i framtiden som kommer vara till glädje och nytta för hela samhället.