Insändare Ytterligare en vetenskaplig studie slår fast att snus inte är kopplat till cancer eller hjärtkärlsjukdomar, på det sätt som rökning är. Det är oerhört glädjande besked till Sveriges en miljon snusare och för den svenska folkhälsan. Sverige är faktiskt unikt bra inom Europa när det gäller sjukdomar kopplade till rökning, tack vare att vi är enda landet inom EU där snusförsäljning är tillåtet.

Positiva nyheter får mindre uppmärksamhet än negativa. Det som spreds var att forskarna hade funnit en koppling mellan snus och diabetes. Den samlade vetenskapliga dokumentationen kring snus och diabetes typ 2 visar att det finns sex nyligen publicerade studier som inte visar någon riskökning, medan i en studie finns en riskökning bland dem som snusar mer än fem dosor per vecka.

Den nya studien är baserad på ett material från Västerbotten. Det är för mig oklart varför denna studie avviker från de sex andra. Möjligen kan det bero på att man inte lyckats korrigera fullt ut för andra faktorer man vet är kopplade till risken för diabetes typ 2 som kostvanor, övervikt och andra livsstilsfaktorer.

När sex studier säger en sak och det kommer en sjunde som säger en annan bör man vara väldigt försiktig med att dra några långtgående slutsatser av detta.

Varför är detta viktigt? Jo, för att snus är en traditionell svensk produkt som funnits i 200 år, som tillverkas enligt livsmedelslagens krav på hygien och gränsvärden för potentiellt skadliga ämnen. Men snus görs också av tobak, och många tror fortfarande att rökning och snusning är ungefär samma sak. Av det skälet är det viktigt för oss inom snusbranschen att följa forskningen.

En faktor som forskningen tycks ha missat är att deltagarna i Västerbotten själva fått ange hur mycket de snusar. Och som vi i branschen väl känner till så är en dosa snus väldigt varierande i mängd, från lössnusets standard på 42 gram till lågprisdosor med 12 gram. Det betyder att sju dosor av den senare varianten motsvarar två dosor av den första. Hur mycket är ”en dosa” i den forskningen?

Snus är inte någon hälsoprodukt, utan ett njutningsmedel för vuxna. När uppgiften om att snus orsakar diabetes sprids, är oron obefogad.