Insändare För att möjliggöra för Västerviks Resort AB att utvecklas i önskad takt bör det säljas. Den utveckling som skett har varit positiv för Västerviks kommun, men innan bolaget går in i fortsatta nya investeringsfaser bör en professionell analys av hela situationen göras, med ett brett kommunperspektiv.

Låneskulden har ökat och verksamheten de kommande åren kräver ytterligare investeringar. Den fortsatta investeringsplanen innebär dock inte ett enbart marginellt åtagande från kommunens sida.

Västerviks Resort AB spelar en viktig roll för Västerviks kommuns varumärke som turiststad. Men de frågor som kommunen, i egenskap av huvudägare till Västerviks Resort AB, måste ställa sig är:

1. Är det en lämplig kommunal uppgift att äga en camping med ett finansiellt engagemang av denna storleksordning?

2. Riskeras undanträngningseffekter på kärnverksamheten vård, skola och omsorg?

3. Innebär kommunens dominerande ägande en fördel eller nackdel för att utvecklas i takt med marknadspotentialen?

4. Innebär kommunens dominerande ägande en oönskad påverkan på restaurang- och hotellverksamheten?

Kommunen bör analysera risken med fortsatt kommunalt ägande av Västerviks Resort AB och formulera villkoren för en försäljning av anläggningen (ej marken) och kraven på en eventuell köpare.

Astrid Lindgrens Värld drivs i dag med framgång i privat regi, liksom många andra anläggningar runtom i landet.