Insändare Primärvården är första linjens sjukvård. Vi sjuksköterskor på hälsocentralerna är oftast de som möter patienterna först. Vi arbetar med telefonrådgivning till alla våra patienter. Man kan ringa och fråga om alla olika symtom och sjukdomar mm. Det andra stora uppdraget vi har är vår distriktssköterskemottagning som har olika specialiteter. Det är Hälsoval för Kalmar län som beslutar vilka uppdrag Hälsocentralerna skall ha.

Fördjupad uppföljning av vårdenheterna 2018 skall läggas på följande områden:

• Samordningsansvaret och uppdraget som vårdsamordnare (ny lag 1/1 2018 Lag 2017:612 om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård).

• Hälsosamtal

• ACG: diagnossättning och registrering

• Hälsofrämjande arbete: inom grunduppdraget samt för certifierade vårdenheter

• Sjukskrivningsprocessen

Samordningsansvaret innebär att en sjuksköterska dagligen har överblick över vilka patienter som blivit inlagda på sjukhuset. Genom kommunikation med sjukhuset och kommunen så startas en utskrivningsplanering efter patienternas olika behov. Detta är primärvårdens ansvar efter den nya lagen.

Vi sjuksköterskor och distriktssköterskor på hälsocentralerna besitter en hög kompetens och erfarenhet. Vi vill utvecklas med regelbunden utbildning och värdering i lön.

Detta kommer att krävas om primärvården i framtiden skall vara ännu mer lättillgänglig, ha ett gott bemötande, stor patientsäkerhet och hög kunskap. Vi är därför också positiva till regeringens förslag till satsning på Primärvården.

Vi sjuksköterskor i Vårdförbundet på HC Esplanaden i Västervik värdesätter vårt arbete högt och har siktet på att utvecklas. Vi vill att våra politiker skall se vad vi gör och i sin tur värdesätta oss därefter.