Ledare Centerpartiet vill i ett utspel (VT 17/1) öka befolkningen genom att skapa fler jobb. Att vilja att kommunen växer befolkningsmässigt är knappast något unikt för Centerpartiet. Det är dock några saker som gör deras utspel extra intressant.

Det första är att exakta siffror presenteras. Det är positivt och inte helt ordinärt. Utspelet synes därför inte bara vara en diffus önskan från partiet. Centern vill att vi ökar antalet arbetstillfällen från 16.500 till 18.000 år 2030. Och de vill öka antalet studieplatser på Campus från dagens beslutade 500 platser till 2.500 år 2030.

Det andra som är intressant är den höga ambitionen. De vill åstadkomma nästan en ökning på 10 procent i antalet arbetstillfällen. Och en ökning med fem gånger fler studieplatser. Campus har haft en god utveckling under lång tid. Mycket positiva saker händer på området. Bra kan dock bli ännu bättre. Centerpartiets prioritering är god och har en uppfriskande uppkäftighet.

Det som också är glädjande med utspelet är att analysen är korrekt från början. De vill inte bara ha fler invånare. De vill ha fler arbetande invånare. Det gör skillnad i livskvalitet och välstånd hos befolkningen i stort. Därför behöver man först skapa förutsättningar för att människor ska kunna arbeta och leva här. Annars riskerar alla möjliga raggningsförsök på potentiella inflyttare att sluta i retfulla avfärdanden.

Centerpartiet nämner själva problem med brist på kvalificerad personal och vikten av en ökad utbildningsnivå. Brist på rätt kvalificerad personal är idag ett av de största problemen för företagen. Det hindrar dem från att växa och utvecklas, trots att efterfrågan finns hos kunderna. En ökning av utvalda utbildningar i bristyrken kan minska arbetslösheten och öka tillväxt och skattekraft.

Det är ännu svårare att hitta högkvalificerad arbetskraft. Tillväxten avstannar hos befintliga kunskapsintensiva företag. Och leder till bristande incitament att flytta hit eller starta nya sådana i kommunen.

En sak kan läggas till avseende utbildningsnivån - sambandet med produktivitet. Produktiviteten är ett mått som säger avsevärt mer för utvecklingen av välstånd än omsättning. Omsättning mäts nationellt med bruttonationalprodukten (BNP). Ett bättre mått är BNP per capita. Det säger mer om hur landet mår då det tar hänsyn till hur många magar som ska mättas av befintlig omsättning och skattekraft.

Ännu mer säger måttet produktivitet - omsättning per arbetad timma. Det visar hur mycket nytta som genereras av de som arbetar. Och därmed hur mycket välfärd som produceras. Dessa mått används också på regioner och kommuner. Och produktiviteten för Västerviks kommun är tyvärr inget vi kan skryta med. Det intressanta med produktiviteten är att den har ett starkt samband med den genomsnittliga utbildningsnivån.

Vi har alltså flera goda anledningar att försöka höja utbildningsnivån. En satsning på Campus likt den Centerpartiet diskuterar är sannolikt en nödvändighet för kommunens långsiktiga utveckling.