Ledare I många skolor fördärvas studiemiljön av att vissa elever stör och bråkar. I mars förra året lyfte en lärare ut en stökig elev ifrån klassrummet på en skola i Malmö. Detta anmäldes av pojkens föräldrar och Barn- och elevombudet bedömde handlingen som kränkande för eleven. Denne kommer nu få 25 000 kronor i skadestånd från kommunen.

Händelsen är långt ifrån unik. Utbildningsminister Anna Ekström (S) uttrycker en oro över att elever allt oftare anmäler sina lärare då dessa handgripligen försökt flytta på ett bråkigt barn. Om lärarna är rädda för att ingripa på grund av risken att bli anmäld kan de inte göra sitt jobb på ett bra sätt.

Anser man att avlägsnande av bråkiga elever är kränkande för dem har man tappat det bredare perspektivet. I lagen står det att alla elever ska försäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Den enskilde har ingen rätt att upprepade gånger pressa gränserna för vad som är accepterat genom att vara otrevlig mot andra eller störa undervisningen. Alla människor, elever såväl som lärare, förtjänar respekt och lugn i sin arbetsmiljö. Skolorna och lärarna kan inte, och bör inte, stå passiva när problemen i skolan successivt förvärras.

Lärarna och rektorn ansvarar för miljön i skolan. I de fall där elever stör eller trakasserar andra elever eller lärare så har skolan en skyldighet att tillrättavisa, flytta på eller stänga av eleven. Lärarna ska således förhindra att vissa barn stör arbetsmiljön. Barn- och elevombudet har i sin tur en viktig roll i att skydda eleverna från kränkande behandling. Men det skapar onekligen stora problem om de i sin tolkning av uppdraget ställer elever som förstör skolmiljön över de andra elevernas trygghet eller lärarnas studiesociala ansvar och befogenheter.

En invändning som ibland uppkommer när avstängning av störande elever diskuteras är att de måste vara i skolan på grund av svensk skolplikt. Skolplikten gäller dock alla elever, såväl stökiga som de som tvingas dela klassrum med dessa. Om man är av lag tvungen till att gå till skolan ska man kunna förvänta sig studiero. Att vissa skolor utmärker sig i trenden av försämrad trygghet förvärrar klyftorna i samhället. Ett första steg till att påverka sina egna villkor i samhället är skolgången.

Stör man undervisningen eller behandlar andra elever illa borde man rimligen inte längre ha rätten att delta tillsammans med andra. Om barn beter sig illa behöver de lära sig konsekvenserna. Situationen i dag är dock den motsatta. Barnen lär sig snarare att de kan sätta sig i en maktposition över lärare och andra elever genom sitt dåliga beteende. Att man därtill kräver tusentals kronor i skadestånd är knappast ett incitament för lärare att faktiskt få bukt med problemen i skolan. Det bara förvärrar dem.