Ledare Frågan om att ha kommunfullmäktiges möten på dagtid istället för kvällstid har förts upp på dagordningen, framför allt av Liberalerna. Hållbara argument har framförts både för och emot förändringen. Efter beredning och remissförfarande beslutade fullmäktige om en god kompromiss där man testar några dagsammanträden under året och utvärderar dessa inför nästa år.

Första gången det skulle testas var nu i januari. Det är lätt att förstå irritationen hos Liberalerna när detta möte ställs in på grund av för få ärenden. Även Vänsterpartiet tillhör kritikerna. Båda partier tycker att man borde ha kunnat få fram fler ärenden för att hålla ett möte.

Det är förvisso majoritetens ansvar att försöka bereda ärenden så att det finns klara ärenden till varje fullmäktige. Men det är svårt att detaljstyra denna process utan att kvaliteten i beredningen blir lidande. Att antalen ärenden varierar från möte till möte är ett faktum man får lov att acceptera, så länge det inte handlar om medvetet förhalande.

Kritikernas andra invändning är desto tyngre. Att använda mötet till debatter om antalet ärenden är få. Man kan genomföra förberedande debatter i kommande ärenden. Det sparar tid i framtida möten och kan balansera längden på mötena. Ännu viktigare vore att hålla debatter i principiellt viktiga frågor som inte rör enskilda ärenden. Sådana debatter skulle kunna leda till principbeslut när samsyn finns, men måste inte göra det.

Ekonomi är ett sådant område. Hur skapar politiken bäst förutsättningar för tillväxt? Hur skapar vi incitament för effektivare användning av skattemedel i välfärden? Demokrati är ett annat. Hur utvecklar vi den lokala demokratin? Finns det demokratiska processer och procedurer som kan förbättras i kommunen? Hur kan man komma överens så att alla partier i fullmäktige efter valet får bästa möjliga insyn i de det politiska arbetet? Vad kan fullmäktige göra för att öka insynen för medborgarna i kommunkoncernen?

Debatter är värdefulla då frågor kan belysas ur olika perspektiv och partierna får tillfälle att positionera sig i en fråga som inte kräver beslut. Då begränsas inte partierna av krav på samsyn inom olika koalitioner. En debatt kan också leda till ytterligare politiska samtal, förslag och reella förändringar.

Att dra ned på antalet fullmäktigemöten, av främst ekonomiska skäl ger intrycket av att majoriteten inte riktigt tycker att de är tillräckligt viktiga. Under denna mandatperiod har ett eller två möten ställts in varje år. Av totalt tio ordinarie möten per år är det en relevant förlust. Kostnaderna för politiken är inte någon stor post i kommunens budget. Det är inte på den lokala demokratin vi ska spara.

Blotta misstanken om att majoriteten och fullmäktigpresidiet tar ett sådant beslut av bekvämlighet eller för att det gynnar dem politiskt är skadlig för den lokala demokratin. Någon form av princip bör således diskuteras för dessa situationer i framtiden. Det hade man kunnat diskutera istället för att ställa in januarimötet.