Ledare ”Sveriges tillväxt är fantastisk”, säger regeringen. Det är vad sittande regeringar brukar säga. Då är det värdefullt med experter som kan bidra med en nyanserad bild. Såsom John Hassler, ekonomiprofessor och tidigare ordförande i finanspolitiska rådet. I självaste valrörelsen påpekar han att Sverige har lägst tillväxt i EU avseende BNP per person. Han påpekar att debatten inte borde handla om vem som ska ta på sig äran för den fantastiska tillväxten, utan om varför den är så låg.

Utan fakta och kunskap från expertis och vetenskap fördummas debatten. Utan rätt bild av verkligheten förlorar vi möjligheten att förbättra den. Så även här i Västervik.

Här har vi dock inget universitet befolkat av ekonomiprofessorer. Inga institutioner med oberoende expertis. Vi har den politiska oppositionen, men befolkad av fritidspolitiker har den svårt att erbjuda egen expertis på området. Därför är det så viktigt med oberoende institutioner och tjänstemän som kan påpeka fakta och problem. I Västervik hade stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum (VUC) och dess näringslivsbolag Västervik Framåt (VFAB) kunnat vara sådana i institutioner.

Men istället för att samla och sprida initierad kunskap engagerar sig VFAB i ytligheter som Årets Stadskärna. Vars faktainnehåll är nära noll och inte ger någon större bild av utvecklingen. Eller beställningsundersökningar som Cityklimatet. Som med sin ögonblicksbild har ett mycket begränsat värde för att få kunskap om Västerviks utveckling.

På det här sättet gynnar inte VFAB kunskapsutveckling. Om glättiga budskap stör ut relevant information till näringsliv och kommunens beslutsfattare riskerar VFAB att hindra den långsiktiga utvecklingen i kommunen.

Det är här bolagets nära relation till kommunen blir problematisk. Liksom dess framskjutna position i näringslivet och deras överlägsna möjligheter till marknadsföring, jämfört med de som försöker bidra med saklighet och nyanserade fakta. VFAB hamnar i konflikt med sitt eget ändamål - enligt bolagsordningen - att främja näringslivets utveckling.

Istället blir de i praktiken ett nyttigt redskap för den politiska makten, som gärna vill visa upp en fasad av lyckade satsningar och allmänt solsken. ”Sveriges tillväxt är fantastisk”, säger finansministern. ”Västervik har ett fantastiskt cityklimat, och Sveriges bästa stadskärna”, säger de styrande kommunpolitikerna.

Hur blev det så här?

VFAB startades av VUC och näringslivet som ett renodlat näringslivsbolag som skulle ge service och bidra till näringslivets utveckling. Därefter har uppdragen blivit fler och bolaget har fått hanterat allt fler roller. Idag har bolaget så många roller att de konstant ligger i konflikt med varandra.

Först och främst är det rollen som marknadsförare av ”varumärket Västervik”, och som ansvarig för att locka hit nya företag, som går i konflikt med att sprida neutral kunskap. Vem vill skapa dålig stämning genom att komma med dåliga nyheter, när man är ekonomiskt beroende av kommunen? Vilken marknadsförare av Västervik vill påtala att Kalmar län ligger i bottenskiktet avseende produktivitetsutveckling? Eller att Västervik ligger i länets bottenliga?

Utöver denna konflikt finns också en inneboende konflikt i det faktum att VFAB, likt alla vinstdrivande företag, behöver göra reklam för sin verksamhet. Även detta riskerar att förvränga kunskap och orsakssamband på näringslivsområdet. Bolaget har en påtaglig tendens att förklara alla positiva nyheter med den egna arbetet. Negativa nyheter bortförklaras eller förklaras med yttre omständigheter.

Ett exempel. När siffrorna på nyföretagande gått upp ett år lägger de ut en egenproducerad artikel om hur det beror på deras egen förträfflighet. Och - givetvis - på de tjänster de säljer. För säkerhets skull berättar de att deras näringslivstjänster inte alls är speciellt dyra. (Denna artikel lägger de ut på vastervik.com, den kommunägda webbsidan som är reserverad för turismverksamheten.) När nyföretagandet i kommunen går ned året efter berättar de istället att det är ”ett tecken på ett stabilt och välmående näringsliv” (VT 170224).

Om det någonsin var tänkt att VFAB skulle bidra till att öka nivån av fakta och kunskap i kommunen så bidrar de hur som helst inte till det idag.

Varför ska då just VFAB stå för kunskapen? Därför att bolaget ägs till största delen av VUC. Och VUC grundades just för att öka kunskapsnivån på näringslivsområdet. I stiftelseurkunden står det att VUC ska medverka i kunskaps- och kompetensutveckling inom näringslivsområdet. Enligt stadgarna är det en huvuduppgift för stiftelsen att initiera och medverka i utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt. Ägandet av VFAB är den överlägset största delen av VUC:s verksamhet idag, nära nog den enda aktiva verksamheten. Med tanke på det så borde styrelsen i VUC ta sig en funderare på om man når upp till ändamålen kring kunskap.

Kommunen måste fundera över lämpligheten i att en och samma aktör ska driva näringslivets frågor samtidigt som de gör reklam för Västervik och representera kommunen i olika sammanhang. Det kommer alltid att finnas en inneboende konflikt som drabbar enskilda företag och näringslivet i stort. Som det ser ut nu slår kommunen ihop just näringslivstjänster och varumärket Västervik i en och samma upphandling.

Kommunen behöver också kapa de formella banden till VFAB. Det enklaste och lämpligaste sättet för kommunen att göra det är att arbeta för att stiftelsen VUC säljer sina andelar av Västervik Framåt till näringslivet. Näringslivet äger redan cirka en tredjedel av bolaget. Tyvärr har näringslivets ägande under åren minskat, när enskilda företagare sålt sina andelar till VUC. En tolkning är att de enskilda företagare som en gång investerade i VFAB, som då var ett renodlat näringslivsbolag, inte längre tycker företaget är relevant.

Det finns flera fördelar med att sälja till näringslivet. Dels hamnar de som envist påstår att VFAB ägs av näringslivet närmare sanningen. VFAB:s roll gentemot andra aktörer blir också tydligare. Dessutom skapas förutsättningar för ett reellt och levande engagemang från näringslivet i bolaget, vilket saknas idag, då de små aktieägarna ändå inte kan påverka något.

En ytterligare fördel är att VUC får möjlighet att börja om. Och åter bli en kraft för att samla in objektiva fakta och sprida relevant kunskap om näringslivet och dess utmaningar. Det skulle ge ett konstruktivt samtal om näringslivets utmaningar och bättre bidra till dess utveckling.