Logga in

Ny korsning till Gunnebo från E22 och ny Verkebäcksbro?

Verkebäck Med Trafikverkets nuvarande genomförandetakt kan vi inte vänta på trafikverkets ”slutliga” och bästa lösning på korsningen E22 mot Verkebäck-Gunnebo-Västrum.  Trafikverket måste överväga att nu göra den näst bästa lösningen för att öka trafiksäkerhet och framkomlighet i denna korsning. Som jämförelse kan nämnas korsningen i Hyttan mellan E22 och riksväg 40 där en förbättring gjorts i avvaktan på en slutgiltig och bättre lösning.

Det finns flera flaskhalsar på E22-an som går från Trelleborg till Norrköping. I vår kommun väntar vi på att utbyggnaden till 1+2-väg från Verkebäck till kommungränsen mot Oskarshamn skall förverkligas. Det ger såväl ökad trafiksäkerhet som förbättrad framkomlighet.

Det stora kvarstående problemet i kommunen, som jag ser det, är korsningen på E 22-an mot Gunnebo/Verkebäck/Västrum från E22 i Verkebäck. Där är hastigheten sänkt till 50 km/tim, det finns två mycket frekventerade busshållplatser, två fartkameror tyder på att även Trafikverket anser korsningen och sträckan är trafikfarlig. Korsningen är hårt trafikerad. Särskilt påfart på E22 är svår såväl sommar som vinter, tidvis mycket svår, i synnerhet om man skall åka söderut. Allt som räknats upp som problem ovan är prioriterade åtgärdsområden av Trafikverket. Hittills har korsningen inte varit så prioriterad av trafikverket.  

Vid kontakter med Trafikverket så verkar det idag som man vill arbeta med en åtgärdsvalsstudie av korsningen och Verkebäcksbron. En åtgärdsvalsstudie betyder att man gör en planering där man gör en ny bedömning hur trafiken ”slutligen” skall lösas på den aktuella sträckan. När det gäller bron har det tillkommit en omständighet som Trafikverket måste ta hänsyn till. E22 har fått en ny klassning, benämnd BK4, som innebär att bl a broar skall klara tyngre lastbilar framöver.  Detta kan betyda att en ny bro behöver byggas.

Som Ni anat ligger i dagsläget korsningen E22 / Gunnebo en bit in i framtiden. Åtgärdsvalsstudien syftar till att få ett beslutsunderlag inför kommande 5-årsplan från Trafikverket som omfattar tiden 2024-2029, eller mer troligt planen för 2029-2034.

Med ovanstående beskrivning känns en lösning på dagens akuta trafiksituation vid korsningen avlägsen. Trafikverket bör därför överväga att i närtid göra en temporär förbättring av korsningen för att öka trafiksäkerheten och trafikflödet i korsningen i avvaktan på en totallösning för korsningen och Verkebäcksbron.

HÄLSOCENTRAL ÖVERUM

Västervik Nedan publiceras ett uttalande från landstingsledamoten Christel Alvarsson (C) och undertecknad.

Innevånarna I Överum med omnejd behöver en hälsocentral. Hur och av vem som den drivs av har mindre betydelse. Det viktiga är en nära vård som innebär en ökad trygghet för innevånarna. Inga långa resor för provtagning och läkarbesök. Kommunen tillsammans med landstinget satsar på en ny hälsocentral i Gamleby, som givetvis är bra och ger ett rejält lyft. Rätt hanterat borde denna nya hälsocentral attrahera både läkare och övrig personal till arbete för hela norra kommundelen även innebärande bemanning av hälsocentralen i Överum .                      

  • Närhet och tillgänglighet är viktigt för att man skall känna sig trygg när man inte orkar så mycket. Landstinget måste ta ett helt nytt grepp för att lösa läkarfrågan för hela norra kommundelen. Kommunen gör sin del genom att stå för byggnationen av ny hälsocentral i Gamleby. Nu måste landstinget svara upp mot hela norra kommundelen genom att klara bemanningen även i Överum säger landstingskandidaten Christel Alvarsson (C).

Under många år arbetade centerpartiet för att en ambulans skulle placeras i Gamleby. Så har det nu varit en tid.   Det har blivit och är en viktig trygghetsfaktor för de boende i norra kommundelen. Det är viktigt att den finns och är tillgänglig.

Överum är idag ett samhälle på gång. Det finns en stor framtidstro i näringslivet. Satsningar görs genom rekryteringar, nya maskiner och även utvändig upprustning av lokalerna för en trevligare miljö. Större och mindre åtgärder görs också av kommunen för att förbättra den fysiska miljön. Företagare satsar på en ökad service bl a genom en ny restaurang. Stort arbete har lagts ned för att förnya ridanläggningen.

  • Den stora bristen idag i Överum är att hälsocentralen är stängd. Detta är landstingets område. Vi får nu hoppas att landstinget klarar bemanningen i Överum, säger kommunkandidaten Conny Tyrberg (C).

166 nyanlända räddar vården

Gladhammar Kommunens äldre- och handikappomsorg hade inte klarat bemanningen inom äldreomsorgen i sommar om inte så många som 156 nyanlända kunnat rekryteras för att arbete som vikarier under sommaren. Därtill kommer 12 nyanlända som arbetat med funktionshindrade.

I dessa tider är det otroligt trevligt att kunna redovisa att nyanlända tillför precis det vi behöver, arbetskraft inom områden vi annars skulle sakna medarbetare.

Till ovanstående kan också sägas att det inom skolan också finns ett antal nyanlända som arbetar.

Enligt mitt sätt att se det så skall vi vara tacksamma för den arbetskraftsinvandring vi fått på detta sätt.

Man kan fråga sig hur framtiden ser ut. Prognoserna visar på ett ökat behov pga fler äldre samtidigt som pensionsavgångar kommer att öka inom vården.  Utan arbetskraftsinvandringen de senaste 5-6 åren hade det varit mycket svårt med en bra verksamhet inom äldreomsorgen denna sommar. Det är nog viktigt att även tänka så i framåt i tiden.

Stenhamra, parkering eller bostäder?

Gladhammar Stenhamra - parkering eller bostäder?

För min del är det helt klart bilparkering som gäller. De planer på bostäder på nuvarande parkering, som har funnits och ev fortfarande finns, är ingenting för mig. Nuvarande parkering behövs för besökande och arbetande i staden. Det går inte att se något ekonomiskt realistiskt alternativ till Stenhamraparkeringen för närvarande. Däremot finns alternativ för bostäder på andra centralt belägna tomter som räcker under överskådlig tid.

 

Kommunbudget 2019

Gladhammar Jag har fått förtroendet representera centerpartiet i kommunstyrelsen som dess förste vice ordförande. Ett fantastiskt uppdrag för en politiskt och samhällsengagerad person. Det är inte bara möte med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige dagarna i ända. Det kan vara mindre möten som innebär en fördjupning i ett ärende, besök på en ridklubb, möten med fastighetsägare som planerar för en utveckling, besök i näringslivet för att bli informerad om vad som är bra och vad som kan bli bättre i den kommunala servicen. Möten med medarbetare inom det sociala området och skolan är också alltid givande. För att inte tala om möten med ”den vanliga” kommuninnevånaren och hur denne upplever vardagen. Man får hela tiden nu kunskap som gör det lättare att ta kloka beslut och göra rätt prioriteringar.

Den 18 juni antog kommunfullmäktige det förslag till budget som vi i majoriteten (centerpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet) utarbetat. Vi kan konstatera att vår kommuns ekonomi är hållbar och att vi kan göra ytterligare satsningar inom skola och sociala området kommande år. Dessutom har vi med täckning för kostnader som kommer med anledning av ett antal större och glädjande investeringar som skall göras ex simhall, idrottshall mm.

För Centerpartiet finns det många glädjeämnen i denna budget, ex en klart uttalad satsning på Campus i Västervik de närmaste åren, uppdrag till de kommunala bolagen att ännu mera arbete med att göra kommunen och dess verksamheter hållbara liksom satsningar på simhall och ridskolor.

Extra glädjande är att de flesta övriga partier i fullmäktige också tyckte budgeten var bra. Inga ändringsförslag av vår budget föreslogs, vilket det vanligen brukar vara. Det fanns ett relativt stort antal tilläggsförslag att ta ställning till. Kommunfullmäktige antog dock inte något av förslagen då vi anser att vår budget i de flesta fall redan täckt upp förslagen!!

Något parti avvek dock helt från ordningen som gäller kommunfullmäktiges hantering av budgeten. Detta förslag kunde inte hanteras överhuvudtaget utan avvisades helt från beslutsomgången.

Nu har Västerviks kommun en beslutad budget för 2019 och en plan för 2020 och 2021. God ordning på ekonomi, bra kvalitet och god tillgång inom de olika kärnverksamheterna gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt.

Mat på bordet även i kristider??

Gladhammar Hur länge kan vi servera mat i skolor och äldreboenden om det blir kris i samhället? Har vi förråd som räcker vid en extraordinär händelse ex extremväder, stora olyckor, it-attacker, världsoro mm? . 

I dagarna har vi fått eller får vi en broschyr i brevlådan från Myndigheten för samhällsskydd o beredskap (MSB), om hur vi på olika sätt kan vara bättre förberedda om det händer saker som inte får hända. 

Så sent som på 1980-talet var Sverige självförsörjande på livsmedel, förutom kaffe och bananer förstås. Idag är det bara mjöl, socker och morötter som vi klarar. Vid kris kan hyllorna i affärerna vara tomma efter 10 dagar då centrallagren är tömda. Hur klarar vi då äldreomsorg och skolor? Den kraftiga sänkningen av självförsörjningsgraden är olycklig. Sverige och då även vår kommun befinner sig i ett paradoxalt läge. Samtidigt som vi kan producera mera mat och utnyttja våra egna resurser ännu mera köps hälften av maten in från  andra länder. Av det vi äter är ex bara drygt 40 % av osten, drygt 50 % av nötköttet och en mindre del av grönsakerna producerade i Sverige. Mer svenskproducerat ger mer närodlat, mindre transporter, fler arbetstillfällen, öppnare landskap och mat med högre kvalitet. Vi vet också att våra grisar och köttdjur föds upp med världens bästa djuromsorgsregler och att ex köttet inte innehåller medicinrester som antibiotika när det kommer på bordet.

Skulle vi öka självförsörjningsgranden till 80 % skulle det bidra till mindre klimatpåverkan, stärka matproduktionen och i förlängningen ge en mängd nya arbetstillfällen.

Kommuner o landsting behöver nog se över sin beredskap för en oväntad situation.

Jag representerar Centerpartiet och är idag kommunalråd och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Centerpartiet ingår idag i den styrande majoriteten i Västerviks kommun. Miljöfrågor och landsbygdsfrågor väckte mitt intresse. Detta är fortfarande viktigt för mig, men är idag jag nog också en politisk allätare. Tillväxt i näringslivet, en bra skola och en värdig äldreomsorg är givetvis mycket viktigt. Jag vill också se en kraftig utbyggnad av Campus med flera yrkeshögskole- och högskoleutbildningar.
Jag är botten en grundmurad centerpartist men när det gäller lösa frågor tillsammans med andra är jag nog en pragmatiskt politiker som söker lösningar som är bra för alla. Rättvisa och ärlighet viktigt.
Till min blogg avser jag bjuda in gästskribenter från centerpartiet och andra som jag bedömer för fram intressanta tankar.
Jag kommer att ge en inblick om vad som diskuteras på kommunledningsnivå och lämpar sig för skrift samtidigt som egna tankar och idéer luftas i bloggen.

Jag har även ett eget ordspråk: Att göra framtiden möjlig!
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Sport

Politikerbloggar