Det som länsstyrelsen haft att ta ställning till i det här skedet av processen är om förändringen kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Det anser inte länsstyrelsen.

I sitt beslut konstaterar länsstyrelsen att den planerade förändringen medför ett ökat utsläpp av organiska lösningsmedel till luft. Det kan leda till en ökad bildning av marknära ozon, något som kan ha hälsoeffekter för dem som vistas där halterna är förhöjda, inklusive vid närliggande bostäder.

Det här är något som måste belysas i kommande ansökan, där det även ska finnas med en redogörelse av konsekvenserna för miljön.