För ett halvår sedan kontaktade Skolverket Västerviks kommun och frågade om kommunen ville ha hjälp att utveckla sin verksamhet för nyanlända barn samt barn med annat modersmål än svenska.

Under hösten har Västerviks kommun arbetat fram en åtgärdsplan.

– Vi har genomfört en kartläggning av verksamheten, säger Magnus Bengtsson, barn-och utbildningschef.

Åtgärdsplanen har nu antagits av Skolverket och kommunen har beviljats medel för att kunna genomföra insatserna. Totalt handlar det om 3 815 000 kronor.

Kommunens rektorer, förskolechefer, barn- och utbildningsnämndens politiker samt andra nyckelpersoner har gemensamt deltagit i kartläggningen och identifierat sju utvecklingsområden.

Den första punkten handlar om att synliggöra nyanlända i det systematiska kvalitetsarbetet.

– Vi behöver få veta hur det går för den här gruppen så att vi vet vilka insatser som behöver göras, säger Magnus Bengtsson.

Kommunen vill också skapa gemensamma rutiner för hur mottagandet går till i skolan eller förskolan. I dagsläget är förutsättningarna olika beroende på vilken skola eller förskola barnet kommer till.

– Vi ska också se över vårt sätt att arbeta med språk- och kunskapsutveckling. Det fungerar bra i dag, men vi behöver se om det kan bli ännu bättre, säger Magnus Bengtsson.

Modersmålsundervisning och modersmålsstöd ses också som utvecklingsområden och enligt åtgärdsplanen behöver begreppen redas ut.

– Vi ska också se hur vi kan förbättra samarbetet med andra aktörer och förvaltningar, säger Magnus Bengtsson.

Kommunen vill även arbeta för ett interkulturellt förhållningssätt.

– Vi behöver mer kunskap om hur man tänker och agerar i olika kulturer för att förebygga kulturkrockar.

För att de planerade insatserna ska bli lyckade krävs delaktiga ledare som kan leda förändrings- och förbättringsarbetet och därför ingår även ledarskapsutveckling som en åtgärd.

– Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram att den här typen av insatser är bra för alla våra elever oavsett bakgrund, säger Magnus Bengtsson.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnar Jansson (S) tror att de planerade insatserna kommer att ge gott resultat.

– Det finns så mycket entusiasm hos våra ledare. Det här kommer att bli väldigt bra, säger han.

Utvecklingsarbetet pågår under ett och ett halvt års tid med start 2019 och ske med hjälp av olika arbetsgrupper som ansvarar för att insatserna genomförs.