I mitten av januari gav Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Boxholms kommun omfattande kritik för handläggningen i ett ärende som rörde två barn, idag 12 och 17 år.

Barnens mamma gick bort i augusti 2017 och deras pappa kunde inte ha barnenhos sig. Därför bodde barnen hos sin mormor och hennes sambo. Kommunen ansåg dock att mormors hem inte kunde godkännas som familjehem.

Handläggningen ledde till ett stort antal anmälningar till IVO, och kritik mot kommunen. Allvarligast är, enligt IVO, att man inte har sett till barnens bästa.

Artikelbild

| Socialförvaltningen hämtade barnen med polis vid ett par tillfällen.

Det är också den första punkten i Boxholms kommuns nya handlingsplan. Kommunen skriver att det alltid ska framgå hur barnet har kommit till tals och vad det önskar, och om barnet önskemål inte kan tillmötesgås skall skälen för detta framgå. Att socialsekreterarna alltid ska ta kontakt direkt med barnet understryks.

IVO kritiserade också att nätverkets betydelse för barnen inte utretts. Barnens skolgång har inte fungerat och deras behov av hälso- och sjukvård har inte tillgodosetts. Den polishämtning som genomfördes i oktober följde inte lagstiftningens intentioner. Dessutom kritiseras bemötandet och dokumentationen som har brister.

Alla de här punkterna finns nu genomgångna i handlingsplanen för Boxholms individ- och familjeomsorg. Rutiner ska tas fram, handledning ska genomföras regelbundet och utbildningsinsatser kring handläggning, dokumentation och bemötande planeras.

– Det är inga konstigheter, säger Göran Lundström som är kommundirektör och socialchef, vi jobbar dagligen med de här frågorna. Nu har vi samrått med IVO om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Artikelbild

| Två gånger hämtades barnen av polis. Andra gången följdes inte lagstiftarens intentioner.

Alla socialsekreterare ska få särskild tid till dokumentation, arkivering och planering för att säkerställa att det sker på ett rättssäkert sätt, och detta ska ske omgående. Därtill ska handläggarna turas om att ansvara för en checklista, ett uppdrag som cirkulerar för att "få till en lärandeprocess".

Ett nätverk med närliggande kommuner startas för att vidareutveckla det sociala arbetet i barnavårdsärenden.

– Personalen har läst beslutet och därefter bidragit med förslag till åtgärder som sedan har diskuterats, berättar Göran Lundström. Den diskussionen ledde till att handlingsplanen utökades något.

Boxholms nya social- och myndighetsnämnd har antagit handlingsplanen som nu sänds vidare till IVO.