Det pågående projektet ”Havsmiljö Gamlebyviken” är nu inne på del fyra. I slutrapporten för del tre summeras en del av det som hittills har uppnåtts, när det gäller en förbättrad vattenkvalitet i Gamlebyviken.

En viktig seger har varit att de döda havsbottnarna i viken nu i princip är ett minne blott, sedan några år tillbaka. Dock är syrehalterna i lägsta laget sommartid, så de behöver upp lite till.

Men i den allra innersta delen av viken, Dynestadsjön, finns fortfarande mycket arbete som återstår för att få till en bra miljö under ytan.

Artikelbild

| Renare vatten. En rad projekt, under många års tid, har minskat näringsbelastningen på Gamlebyviken. Bilden är tagen vid Baggetorp utanför Gamleby.

Arbetet med Gamlebyviken startade med projektet ”Framtid Gamlebyviken”, som pågick mellan 1999 och 2004. När det slutredovisades, hade den beräknade näringsbelastningen från land minskat med 59 procent kväve och 53 procent fosfor, jämfört med läget i mitten på 1980-talet.

Efter ”Framtid Gamlebyviken” kom ”Havsmiljö Gamlebyviken”. Det startade 2010, då det stod klart att de åtgärder som hittills hade gjorts, inte var tillräckliga.

Ett delprojekt har varit Baggetorpsån utanför Gamleby. Samtliga lantbrukare längs den åtta kilometer långa ån har genomfört åtgärder som haft positiv effekt på vattenkvalitén.

Halterna av såväl fosfor som kväve har sjunkit vid åmynningen.

Artikelbild

| Mer återstår. Gun Lindberg är glad över de resultat som har uppnåtts, men säger också att mycket arbete återstår.

Bland allt som gjorts kan nämnas anläggandet av fosfordammar, våtmarker och skyddszoner. Det mesta av stallgödseln sprids nu på våren och sommaren, så att den utlagda näringen hinner tas upp av den växande grödan.

Baggetorpsån har fungerat som ett pilotprojekt. Erfarenheterna från det projektet har sedan tagits med till andra delprojekt, som Dynestadsån och Gamlebyån.

Artikelbild

| Forsfordamm. Den här fosfordammen, vid Lidabäcken utanför Gamleby, gjordes förra året.

I Gamlebyån har åtgärder gjorts för att underlätta havsöringens vandring och fortplantning, i samarbete med Gamleby Sportfiskeklubb.

För att minska näringsläckaget gjordes förra året en ny fosfordamm vid Lidabäcken, som går ihop med Gamlebyån.

Ytterligare ett delprojekt är den kombinerade fosfordamm och fågelsjö som grävts ut nära Målserums ridskola i Västervik.

”Havsmiljö Gamlebyviken” pågår till och med 2019, men den del som berör Dynestadsjön fortsätter några år till. I slutrapporten konstateras att kvävehalterna i Gamlebyviken bör minska med 10–25 procent ytterligare och fosforn med 20–40 procent.

– Det finns fortfarande mycket att göra, i alla vattendragen runt Gamlebyviken, säger kommunens hållbarhetsstrateg Gun Lindberg.