VT har tidigare berättat om ett projekt som handlar om utvecklingen av de centrala delarna av Gamleby. Det kallas för "BID centrala Gamleby", där BID är en förkortning av Business Improvement District. Projektägare är Västervik Framåt.

Parallellt med detta projekt, har ett förslag till fördjupad översiktsplan för hela samhället Gamleby tagits fram.

Förslaget är utlagt på kommunens hemsida, och alla som vill komma med synpunkter på det har till den 13 februari nästa år på sig att göra detta.

Artikelbild

| Har idéer. Stig Forslund har flera idéer om hur Gamleby kan utvecklas.

Syftet med planen är att peka ut tänkbara utvecklingsområden för bostäder och verksamheter, bidra till ökad trafiksäkerhet och bättre kollektivtrafik. I sammanfattningen talas också om en mer attraktiv offentlig miljö och utvecklade rekreationsmöjligheter, bland annat i hamnområdet – om kommande utredningar av markförhållanden medger det.

Gamleby köpcentrum och torget länkas i förslaget samman med resecentrum, hamnområdet och Garpedansberget.

Det ska bli lättare för fotgängare och cyklister att ta sig mellan olika målpunkter i samhället.

Planförslaget innehåller även en delvis ny norra infart, som går bakom Åbyhöjden och dockar på den nuvarande infarten i höjd med Akzo Nobels gamla fabrik.

Artikelbild

| Gamlebybo. Ulla Pettersson har bott i Gamleby i mer än 50 år.

Den nya planen ska ersätta den fördjupade tätortsstudie som antogs 1990 och reviderades 1992.

VT har pratat med några personer som alla är engagerade i Gamleby på olika sätt, antingen privat och i föreningslivet eller som företagare.

Artikelbild

| Ny översiktsplan. Gamleby håller på att få en ny översiktsplan. Där finns bland annat en delvis ny norra infart, som går hitom Åbyhöjden, till vänster på bilden, och sedan dockar på befintlig infart.

En av dem är Ulla Pettersson, som bott i Gamleby sedan 1963. Hon är bland annat engagerad i Rädda Barnen och det är främst barnens perspektiv som hon har, när det gäller Gamlebys utveckling:

– Jag efterlyser bättre cykelvägar för skolbarn. Sedan vill jag ha en riktig lekplats för barn centralt, kanske i anslutning till Unos park eller framför fritidsgården.

Hon tycker också att Gamleby borde bli bättre på att lyfta fram sin historia. Där får hon medhåll av företagaren Michael Carlsson på Kustcamp Gamleby.

– Jag tycker att vi är lite dåliga på att utnyttja det historiska. Det finns en väldig, outnyttjad potential där.

Han önskar vidare att det blev mer liv i hamnområdet. Den uppfattningen delar han med Stig Forslund, Gamlebybo sedan 1976:

– Jag tycker att man skulle göra fint i hamnområdet, så att folk hittar dit, och ha ett promenadstråk längs vattnet.