Den som ägde fastigheten avled på hösten 2017. Mannen, som nu får ärva gården, ansökte om att hela arvet efter den bortgångne skulle avstås till honom. Till grund för detta åberopade han ett testamente, som inte var undertecknat.

Länsstyrelsen har tillstyrkt ansökan vad gäller gården med inventarier, men inget annat, och det blev också kammarkollegiets beslut.

Av testamentet framgår att all kvarlåtenskap skulle tillfalla mannen, men när personer i den bortgångnes närhet har tillfrågats, har de bara hört att det var gården. Därför blev beslutet att bara den ska tas med. Resten tillfaller Allmänna arvsfonden.