Högst på priolistan med våra miljösynder ligger Helgenäs hamn, som ändå kommer först på plats 20 i länet.

Här gjordes en huvudstudie 2006. Den visade att det fanns föroreningar i form av dioxin. Föroreningarna är koncentrerade till områdets sydvästra del, där sågverket låg. Där doppades virke i klorfenoler.

De högsta halterna av dioxin har påträffats i barkrester sydväst om själva sågen. Detta område är inhägnat, i väntan på åtgärd.

Artikelbild

Christer Hermansson, miljötekniker på kommunen, var med när huvudstudien gjordes. Han berättar att de i samband med detta ansökte hos länsstyrelsen om statliga medel till en efterbehandling.

Men de fick nej, eftersom området är föremål för ett exploateringsintresse.

Exploatören, Henri Bergstrand, har - enligt Hermansson - uppgett för kommunen att han ska genomföra saneringen.

Till dess avvaktar kommunen.

Artikelbild

- Det är gifter som inte sprider sig till omgivningen, så det är inte superakut, även om det inte kan vara såhär för all framtid. Men vi har gjort bedömningen att det finns tid att avvakta och se vad exploateringsintressena leder till, säger Christer Hermansson.

Intill Willys i Västervik låg förr en gammal ångtvätt, där klorerade kolväten har hittats i grundvattnet. Detta objekt ligger som nummer 32 på länsstyrelsens lista.

Artikelbild

| När biogasledningen skulle dras över Tre Bröders Sund i Västervik påträffades ett oljeläckage, som försenade hela processen och ledde till att planerade intäkter lät vänta på sig. Arkivfoto: Anders Steiner

Fastighetsägaren, Tomas Dahlqvist, har lämnat in en undersökningsplan till kommunen.

Han har även uttalat sig i VT under vårvintern i år och sagt att han har för avsikt att sanera tomten.

Artikelbild

Här finns de giftiga platserna.

Christer Hermansson förklarar varför saneringen är viktig:

- Grundvattnet har ett skyddsvärde i sig, även om det inte används till något just nu. Vi vet ju inte vad vi kan behöva ha det till i framtiden.

Den tredje föroreningen i vår kommun ligger på plats 37 på länsstyrelsen lista. Alltså sist. Det är Skeppsbrofjärden.

Bakgrunden till att detta objekt finns med på listan är att en oljeförorening uppenbarades vid Tre Bröders Sund i Västervik hösten 2009, när biogasledningen skulle läggas ner.

Det finns nu 590 000 kronor i statsbidrag till att undersöka hur stor utbredningen av gifter är.

Christer Hermansson säger att de under våren eller sommaren ska ta ett antal sedimentprover från Skeppsbrofjärden, för att försöka ringa in hur stor föroreningen är. Då ska de också försöka slå fast om det är något som behöver åtgärdas.