I Olserum, mellan Överum och Gamleby, finns en högintressant fyndighet av sällsynta jordartsmetaller som används bland annat i avancerad krigsmaterial. Där finns också höga halter av uran som kan vara en stor tillgång men som lika gärna kan vara en stor belastning.

– Området i Olserum innehåller ganska mycket uran, säger Fredric Bratt, vd, IGE Nordic AB, (International gold exploration). Våra mätningar tyder på en förekomst över 200 ppm (gram per ton). Vid sådana  halter krävs specialtillstånd av statens kärnkraftsinspektion, staten strålskyddsinstitut, regeringen och kommunen (som har vetorätt).
– Vi måste veta mer om vad det innebär att det finns uran i området. Hur hanterar man det vid en brytning av sällsynta jordartsmetaller, vilka krav ställs på deponi, vilka hälso- och miljöfrågor blir aktuella. Det är helt enkelt många frågor som måste redas ut.

IGE har engagerat en erfaren konsult inom industrimineraler och han har varit involverad i liknande projekt i Sverige tidigare. Syftet var att utvärdera Olserumprojektet. En av slutsatserna var att det är ett mer komplext projekt än som ursprungligen förutsågs. Förutom  sällsynta jordartsmetaller innehåller fyndigheten uran och torium. Uranhalten är 258 ppm, vilket överskrider gränsen 200 ppm. Detta komplicerar tillståndsprocessen.

– Närvaron av uran och torium är inte ovanlig eftersom många andra liknande fyndigheter har samma problem, säger Fredric Bratt. Tidsåtgången för att skaffa nödvändiga tillstånd och få allmän acceptans är svår att förutsäga på grund av bristen på prejudikat. Ranstad  är den enda tidigare uranproducenten i landet. Ranstad bröts 1965-69 innan lagstiftning ändrades.

IGE har med Olserum i sitt prospekt, men det är inte det mest högprioriterade för närvarande.
– Vi kan basmetaller som guld, nickel, zink och koppar. Men vi kan för lite om uran. Därför söker vi antingen sälja projektet eller en möjlig samarbetspartner med specialkunskaper, säger Fredric Bratt.

Att öppna gruvdrift i Olserum kommer att kräva mycket förarbete och ta lång tid. Genom uranförekomsten blir det också en politisk fråga. Kan man bryta sällsynta jordartsmetaller utan att ta vara på uran? Eller kan det i framtiden bli en urangruva där också sällsynta jordartsmetaller utvinns? Eller gör uranförekomsten hela projektet omöjligt?
Hans Brandin
0493 51240
gby.red@vt.se