Tillsynsbesöket ägde rum i oktober i år och intrycket var övervägande positivt. Barnen upplevs som trygga och pedagogerna anordnar bra aktiviteter.

– Det är glädjande, men det finns några områden som behöver följas upp. Framför allt behöver förskolan jobba mer systematiskt med kvalitetsarbete och följa upp alla barns lärande, säger Magnus Bengtsson, barn-och utbildningschef.

Varken Magnus Bengtsson eller barn-och utbildningsnämndens ordförande Gunnar Jansson (S) tycker att det är några allvarliga brister. Förskolans arbete med kvalitetsarbete är exempelvis redan påbörjat.

– Förskolan har en relativt ny huvudman. Det är inget konstigt att det finns jobb att göra, säger Gunnar Jansson.

Förskolechefen Malin Jakobsson berättar att förskolan nyligen har arbetat fram nya mallar för sitt kvalitetsarbete och dessa har precis börjat användas.

– Det handlar om att vi ska utvärdera och reflektera och följa upp det barnen lär sig. Vi arbetar efter tre hörnstenar: naturen, motoriken och språket. Vi har brutit ner läroplanen i olika kunskapsområden, säger Malin Jakobsson.