Det föreslår Socialisterna–Välfärdspartiet i Västervik.

I pausskolan kan man samla den specialkompetens som behövs för att kunna ta hand om de elever som inte fungerar, eller till och med far illa, i vanliga skolklasser, menar Socialisterna i motionen som undertecknats av Johannes Regell.

För sex år sedan fattades beslut om att lägga ner de särskilda undervisningsgrupperna Lanternan, Gula Villan och Nova. Eleverna som gick här skulle nu flyttas till de ordinarie skolklasserna. Detta skulle vara en pedagogisk åtgärd för att åstadkomma en inkluderande skola för alla. Åtgärden var ett misslyckande menar Socialisterna som poängterar att den fått motsatt effekt: "När explosiva elever stör undervisningen tas de ofta ut av elevassistenter, inför övriga klasskamrater. Detta innebär exkludering i skolan snarare än inkludering", skriver Regell.

Han framhåller också att störningarna i klassrummen har ökat. "När elever med behov av extra stöd inte får det stöd de har rätt till påverkas övriga elever också. Fler som annars skulle klara skolarbetet under lugnare förhållanden blir oroliga", skriver han i motionen.