Den gångna veckan har det arrangerats en rad föreläsningar och samtal på Länssjukhuset i Kalmar, föreläsningar som man även kunnat ta del av på Västerviks sjukhus via videolänk.

Fokus har varit just den här delen av sjukvården – som först relativt nyligen har blivit en egen specialistkompetens för läkare. Föreläsningarna har varit öppna för såväl vårdpersonal som allmänhet.

Ylva Åselius är konsultsjuksköterska i palliativ vård och arbetar sedan 1998 på Enheten för Palliativ vård i Norra Kalmar Län.

Artikelbild

| Syftet med den palliativa veckan är att sprida kunskap om palliativ vård, säger Ylva Åselius.

I nuläget finns ingen avdelning som uteslutande har palliativa vårdplatser på Västerviks sjukhus, men efterfrågan är stor och tanken är att en sådan så småningom ska inrättas.

– Nu har vi också en läkare här som specialistutbildar sig inom palliativ medicin, vilket blir en stor tillgång i vårdteamet, säger Ylva Åselius.

Så vad innebär det då att arbeta med, och ge, palliativ vård?

– Målet är att ge så god livskvalitet som möjligt till den som är svårt sjuk, där avsikten med vården inte är att bota utan att se till att den sista tiden blir så bra som möjligt, säger Ylva Åselius.

Artikelbild

– Det handlar om en helhetsbedömning av den sjuka patienten och ett helhetsomhändertagande. Att samtala och lyssna är viktigt, att se hela människan bakom sjukdomen, att närstående och anhöriga involveras och blir informerade, även små barn. Studier har visat att det blir lättare för dem att bearbeta sorgen efter en anhörig om de fått vara delaktiga under processen, betonar hon.

Det är också viktigt med den kliniska blicken som är en förutsättning för att man ska kunna avgöra vilka insatser och åtgärder som behöver sättas in.

Som rådgivande sjuksköterksa i det palliativa teamet arbetar Ylva Åselius tillsammans med de olika ansvariga vårdgivarna.

– Den palliativa vården ska erbjuda symptomlindring, säger hon.

– Det är ju inte bara fysisk smärta det är fråga om. Inom den palliativa vården brukar vi prata om fyra hörnstenar: den fysiska smärtan, den psykiska smärtan, den sociala smärtan och den existentiella smärtan.

Drömscenariot är en separat vårdavdelning med ett antal platser för palliativa patienter.

– På en sådan avdelning kan man skapa ett helt annat lugn än vad som är möjligt på övriga akutvårdsavdelningar. Det optimala vore att även ha ett multidisciplinärt team knutet till avdelningen och därmed tillgång till alla kompetenser som kan behövas.